Thursday, August 20, 2009

ဘာသာစကားမ်ားကို ထိန္းသိမ္းျခင္း

ခိမ္းေျခာက္ခံေနရေသာ ဘာသာစကားတစ္မ်ဳိးသည္ အထင္ကရျဖစ္ေသာ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းအတြင္း ေျပာဆိုသူတို႔၏ လူ႔ ဂုဏ္သိကၡာကို ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္ျခင္း၊ တရားဥပေဒဆိုင္ရာ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို တိုးျမွင့္ႏိုင္ျခင္း၊ ေရးသားမွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ အီလက္ထေရာနစ္ နည္းပညာတို႔ကိုအသံုးျပဳႏိုင္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါမူ ရွင္သန္ႏိုင္စြမ္းရွိမည္။ ပညာေရးစနစ္အတြင္း ခိုင္ခိုင္မာမာ တည္ရွိေနပါက ရွင္သန္မႈအတြက္ မ်ားစြာ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစသည္။

ဘာသာစကားမ်ား ရပ္တည္ရွင္သန္ႏိုင္စြမ္း (သို႔မဟုတ္) တိမ္ေကာေပ်ာက္ကြယ္ျခင္းတို႔အတြက္ ပညာေရးစနစ္မွာ အေရးၾကီးသည့္ အပိုင္းတြင္ ပါ၀င္လ်က္ရွိေနသည္။ ပညာေရးစနစ္မ်ားစြာမွာမူ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ဳိးႏြယ္မ်ားႏွင့္ သူတို႔၏ ဘာသာစကားမ်ား အတြက္ သင့္ေတာ္ကိုက္ညီမႈမရွိျခင္း ျဖစ္သည္သာမကဘဲ အႏၱရာယ္ပင္ရွိေနေလသည္။

ပညာေရးဆိုင္ရာ ေအာင္ျမင္မႈရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဘာသာစကားစည္ပင္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈတို႔အတြက္ပါ မူၾကိဳ၊ မူလတန္းပညာေရးႏွင့္ အေရးအဖတ္အတြက္ အသံုးလံုးပညာေရးတို႔မွာ မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္ ေလ့က်င့္သင္ယူခြင့္ရရွိရန္ ကေလးမ်ားႏွင့္ လူၾကီးမ်ားအတြက္ပါ အေရးၾကီးသည္။

အေရးအဖတ္ကို သူတို႔နားမလည္ေသာ ဘာသာစကားျဖင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားရန္မွာ လူအမ်ားစုအတြက္ မျဖစ္ႏိုင္ပါေခ်။

ဘာသာစကား ၂ မ်ဳိးသင္ၾကားေရးနည္းဗ်ဴဟာမွာ ထိေရာက္မႈရွိျပီးလွ်င္ သင္ယူေလ့လာမႈရလဒ္ေကာင္းမ်ားကို ရရွိေစသည္။ ဒုတိယဘာသာစကားကို မသင္ၾကားေသးမီ ပထမ ဘာသာစကားတစ္မ်ဳးိကို ကၽြမ္းက်င္တက္ေျမာက္သင့္ပါသည္။

အမ်ဳိးသားစီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈတို႔အတြက္ လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားမ်ားမွ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခြင့္ရွိေစရန္မွာ ကမၻာ့လူ႔မႈအသိုင္းအ၀ိုင္းတစ္ရပ္လံုးအေနျဖင့္ အားလံုးပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခြင့္ကို လမ္းဖြင့္ ထားရွိေပးရေပမည္။

ပညာေရးစနစ္မွ အက်ဴိးျဖစ္ထြန္းေစရန္အတြက္ ရပ္ရြာေဒသလူ႔မႈအသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားအေနျဖင့္ ပညာေရးအစီအစဥ္မ်ားကို စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္ ကြပ္ကဲရာႏွင့္ သင္ၾကားသည့္ အေၾကာင္းအရာ၊ သင္ၾကားနည္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္တို႔ကို ရရွိသင့္သည္။

ဘန္ေကာက္အေျခစိုက္ ယူနက္စကို အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ပညာေရးအစီအစဥ္တြင္ မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ား၊ စီမံကိန္းေရးဆြဲသူမ်ား၊ ဆရာဆရာမမ်ား၊ ရပ္ရြာလူ႔အဖြဲ႔အစည္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ ငယ္ရြယ္စဥ္ကာလမ်ားတြင္ မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္ သင္ယူျခင္းႏွင့္ ဘာသာစကား ၂ မ်ဳိးသင္ၾကားျခင္းတို႔အတြက္ ပညာေပးစည္းရံုးလံႈေဆာ္လ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေက်ာင္းပညာေရး၊ မိခင္ဘာသာစကားႏွင့္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း

တိုင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား အေသြးအေရာင္စံုလင္စြာ ေထြျပားလ်က္တည္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းပညာေရးတြင္ မိခင္ဘာသာစကား၊ တုိင္းရင္းသားဘာသာစကားတို႔ကို ထည့္သြင္းသင္ၾကားေရးမွာ မ်ားစြာ အေရးၾကီးလွပါသည္။ လြတ္လပ္ေရးရယူခဲ့စဥ္က အေသြးအေရာင္စံုယဥ္ေက်းမႈ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္း Multiculturalism ႏွင့္ အေသြးအေရာင္စံု ယဥ္ေက်းမႈ ပညာေရးစနစ္ Multicultural Education system တို႔ကို အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ားမွ တည္ေဆာက္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားရွိခဲ့ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာၾကာျမင့္ခဲ့ျပီျဖစ္သည့္ မ်က္ေမွာက္ ၂၁ ရာစု ပထမဆယ္စုႏွစ္ ကုန္ဆုံးေတာ့မည့္ အခ်ိန္အထိ တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားမ်ား၊ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈမ်ား၊ သမိုင္းအစဥ္အလာမ်ားကို ေက်ာင္းပညာေရး ပင္မစနစ္အတြင္းႏွင့္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းတြင္ ထည့္သြင္းျခင္း၊ လက္ေတြ႔ သင္ၾကားျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခြင့္ မရရွိၾကေသးပါ။ ဤသည္မွာ တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး၊ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးႏွင့္ ပညာေရးအခြင့္အေရးမ်ား ဆံုးရံႈး နစ္နာေနသည့္ အေျခအေနဆိုးလည္းျဖစ္သည္။ အေျခခံပညာေရးအဆင့္တုိင္းတြင္ (မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္း) ၃ ဘာသာ သင္ၾကားေရးမူ၀ါဒကို တစ္ႏုိင္လံုးတြင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ မိခင္ဘာသာစကား၊ (တုိင္းရင္းသားဘာသာစကား)၊ ျမန္မာစာ၊ အဂၤလိပ္စာတို႔ကို အတန္းအဆင့္၊ အသက္အရြယ္ႏွင့္ နယ္ေျမေဒသအလိုက္ အခ်ဳိးညီမွ်စြာ ထည့္သြင္းသင္ၾကားႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။ အိႏိၵယႏုိင္ငံႏွင့္ အျခားေသာ ယဥ္ေက်းမႈစံုလူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြင္း က်င့္သံုးသည့္ ဒီမိုကေရစီပညာေရးစနစ္တို႔မွာ မ်ားစြာ အားက် အတုယူဖြယ္ရာျဖစ္ပါ၏။ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား သဟဇာတျဖစ္ေစေရး၊ သိျမင္ခံစားႏုိင္ေရး၊ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားရရွိေစေရးႏွင့္ အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ ပညာေရးစနစ္ တည္ေဆာက္ႏုိင္ေရး တို႔အတြက္ ဘာသာစကားမ်ားသင္ၾကားေရးဆုိင္ရာ မူ၀ါဒအသစ္မ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား လုိအပ္ေနပါသည္။

No comments:

Post a Comment

Myanmar Student Monks Organization in Thailand. Powered by Blogger.