Wednesday, January 6, 2010

ဘြဲ႕တဆိပ္ေတာ္ရရဟၽႏၱာမ်ား

ဧတဒဂ္ ဘြဲြဲ႕တံဆိပ္္ေတာ္ရ ရဟန္းေယာက္်ား ၄၁-ပါး

(၁) 'အဂၢသာ၀ကဘြဲ႕တံဆိပ္ရသူ အရွင္ေကာ႑ည၊

(၂) 'အဂၢ မဟာပညာ' ဘြဲ႕တံဆိပ္ရသူ အရွင္ သာရိပုတၱရာ၊

(၃) တန္ခိုးအရာ၌ 'အဂၢဣဒၶိမႏၱ' ဘြဲ႕တံဆိပ္ရသူ အရွင္ေမာဂၢလႅာန္၊

(၄) ဓူတင္ေဆာင္ 'အဂၢဓုတဂၤဓရ'ဘြဲ႕တံဆိပ္ရသူ အရွင္မဟာကႆပ၊

(၅) 'ဒိဗၺစကၡုညဏ္' ဘြဲ႕တံဆိပ္ရသူ အရွင္အႏု႐ုဒၶါ၊

(၆) အမ်ိဳးျမတ္'အဂၢ ဥစၥကုလိက' ဘြဲ႕တံဆိပ္ရသူ အရွင္ဘဒၵိယ၊ ၎သည္ ဘ၀မျခားဘဲ ငါးရာတိုင္တိုင္ဆက္၍ မင္းျဖစ္ဖူးေသာေၾကာင့္ အမ်ိဳးျမတ္ဘြဲ႕ထူး တံဆိပ္ရသည္ဟူ၏၊

(၇) အသံေကာင္း 'အဂၢ မဥၨဴသရ' ဘြဲ႕တံဆိပ္ရသူ အရွင္လကု႑က ဘဒိၵယ၊

(၈) ျခေသၤ့သံျဖင့္ႀကံဳး၀ါးသည့္ 'အဂၢ သီဟနာဒိက' ဘြဲ႕တံဆိပ္ရသူ အရွင္ ပိေ႑ာလဘာရဒြါဇ၊ ၎သည္ အရဟတၱဖိုလ္ ရသည့္ ေန႔မွာပင္ မဂ္ဖိုလ္၌ သံသယရွိေသာသူ သည္ငါ့ကိုေမးၾကဟု မေၾကာက္မရြ႕ံ ျခေသၤ့သံဆို၍ ဘုရားေရွ႕ေတာ္၌လည္း အရွင္ဘုရား သာသနာေတာ္၌ ျပဳဖြယ္ကိစၥသည္ အကြ်ႏ္ုပ္အား အၿပီးတိုင္ေရာက္ပါၿပီဟု ျခေသၤ့သံကိုဆိုေလသည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ ဧတဒဂ္ရသည္ဟူ၏၊

(၉) တရားေဟာေကာင္း 'အဂၢ ဓမၼကထိက' ဘြဲ႕တံဆိပ္ရသူ အရွင္ပုဏၰ၊

(၁၀) အက်ဥ္းကိုအက်ယ္ဖြဲ႕တတ္ရာ၌ တံဆိပ္ရသူ အရွင္မဟာကစၥည္း၊

(၁၁) စိတ္ႏွလံုးျဖင့္ၿပီးေသာ ကိုယ္ကိုဖန္ဆင္းရာ၌ 'အဂၢ ေစတာ ၀ိ၀႗' ဘြဲ႕တံဆိပ္ရသူ အရွင္စူဠပန္၊

(၁၂) 'အဂၢ သညာ ၀ိ၀႗ ကုသလ' အရာ၌ ဘြဲ႕တံဆိပ္ရသူ အရွင္ မဟာပန္၊

(၁၃) ကိေလသာကင္း၍ေနေသာအရာ ျမတ္ေသာအလႉခံပုဂိၢဳလ္အရာတို႔၌ ဘြဲ႕တံဆိပ္ႏွစ္ထပ္ရသူ အရွင္ သုဘူတိေထရ္၊

(၁၄) အရညကင္ေတာရ ဘြဲ႕တံဆိပ္ရသူ ရွားေတာေန အရွင္ေရ၀တေထရ္၊

(၁၅) စ်ာန္၀င္စားေသာအရာ၌ ဘြဲ႕တံဆိပ္ရသူ အရွင္ ကခၤါေရ၀တ၊

(၁၆) လံု႔လ၀ီရိယအရာ၌ ဘြဲ႕တံဆိပ္ရသူ ကုေဋ ၂၀-တန္ တန္ဆာကို လူ႔ဘ၀က ၀တ္ဆင္ခဲ့ဖူးေသာ သူေဌးသား ေသာဏေခၚ အရွင္ ေကာဋိ၀ိသေသာဏ၊

(၁၇) သာယာ နာေပ်ာ္ဖြယ္ရွိေအာင္ ရြတ္ဖတ္တတ္ေသာအရာ၌ 'အဂၢ ကလ်ာဏ ၀ါကၠရ' ဘြဲ႕တံဆိပ္ရသူ လူ႔ဘ၀က တစ္ကုေဋတန္ နားေတာင္းတန္ဆာ ဆင္ပန္ခဲ့ဖူးသည့္ အရွင္ကုဋိကဏၰေသာဏ၊

(၁၈) လာဘ္ေပါမ်ားေသာ အရာ၌ 'အဂၢ လာဘီ' ဘြဲ႕တံဆိပ္ရသူ အရွင္သီ၀လိ၊

(၁၉) သဒၶါအားႀကီးေသာအရာ၌ 'အဂၢ သဒၶါဓိမုတၱ' ဘြဲ႕တံဆိပ္ရသူ အရွင္ ၀ကၠလိ၊

(၂၀) သိကၡာသံုးပါးကို လိုလားလိုက္နာရာ၌ 'အဂၢ သိကၡာကာမ' ဘြဲ႕တံဆိပ္ရ သားေတာ္ အရွင္ရာဟုလာ။

(၂၁) 'အဂၢ သဒၶါ ပဗၺဇၨိတ' အရာ၌ ဘြဲ႕တံဆိပ္ရသူ အရွင္ ရ႒ပါလ၊

(၂၂) စာေရးတံေခၚ မဲလိပ္ခ်အလႉကို ေရွးဦးစြာယူရာ၌ 'အဂၢ ပဌမ သလာက ဂဏွႏၱ' ဘြဲ႕တံဆိပ္ရသူ အရွင္ ေကာ႑ဒါန၊

(၂၃) ကဗ်ာကာထာ သီကံုးဖြဲ႕ဆိုရာ၌ လ်င္ျမန္ျခင္း 'အဂၢ ပဋိဘာ၀န၀ႏၱ' ဘြဲ႕တံဆိပ္ရသူ အရွင္၀ဂႌသ၊

(၂၄) ထက္၀န္းက်င္ၾကည္ညိဳဖြယ္ကို ေဆာင္ရာ၌ 'အဂၢ သမႏၱ ပါသာဒိက' ဘြဲ႕တံဆိပ္ရသူ အရွင္ ဥပေသန၊

(၂၅) ေက်ာင္းအိပ္ယာေနရာ ခင္းတတ္ရာ၌ 'အဂၢ ေသာနာသန ပညာပက' ဘြဲ႕တံဆိပ္ရသူ အရွင္ ဒဗၺ၊

(၂၆) နတ္တို႔ခ်စ္ျမတ္ႏိုးအပ္သည့္အရာ၌ 'အဂၢ ေဒ၀ါနံ ၀ိယမနာပ' ဘြဲ႕တံဆိပ္ရသူ အရွင္ ပိလိႏၵ၀စၧ၊

(၂၇) တရားကို လ်င္စြာသိေသာအရာ၌ 'အဂၢခိပၸါဘိည'ဘြဲ႕တံဆိပ္ရသူ အရွင္ဒါ႐ုစိ၊

(၂၈) ဆန္းဆန္းၾကယ္ၾကယ္စကားကိုေျပာဆိုတတ္ရာ၌ 'အဂၢ စိတၱ ကထိက' ဘြဲ႕တံဆိပ္ရသူ အရွင္ကုမာရကႆပ၊

(၂၉) 'အဂၢ ပဋိသမၻိဒါပတၱ' ဉာဏ္အရာ၌ ဘြဲ႕တံဆိပ္ရသူ အရွင္ မဟာေကာ႒ိတ၊

(၃၀) ဗဟုသုတအရာ, သတိမေမ့သည့္အရာ, ပညာလ်င္သည့္အရာ, လံု႔လရွိသည့္အရာ, အလုပ္အေကြ်းေကာင္း, ေပါင္း ဘြဲ႕တံဆိပ္ ငါးထပ္ရသူ အရွင္ အာနႏၵ။

(၃၁) အျခံအရံမ်ားျခင္း၌ 'အဂၢ မဟာပရိသ' ဘြဲ႕တံဆိပ္ရသူ အရွင္ ဥ႐ုေ၀ဠကႆပ၊

(၃၂) အမ်ိဳးကို ၾကည္ညိဳေအာင္ျပဳလုပ္တတ္ရာ၌ 'အဂၢ ကုလပသာဒက' ဘြဲ႕တံဆိပ္ရသူ အရွင္ကာလုဒါယီ၊

(၃၃) အနာေရာဂါကင္းရာ၌ 'အဂၢ အပၸါဗာဓိက' ဘြဲ႕တံဆိပ္ရသူ အရွင္ ဗာကုလ၊ ၎သည္ အယုတ္သျဖင့္ သန္းေ၀ျခင္း ေခ်ဆတ္ျခင္းမွ်မရွိ ဟူသတ္၊

(၃၄) ပုေဗၺနိ၀ါသဉာဏ္၌ 'အဂၢ ပုေဗၺနိ၀ါသ အႏုႆရႏၱ' ဘြဲ႕တံဆိပ္ရသူအရွင္ေသာဘိတ၊

(၃၅) ၀ိနည္းဓိုရ္ရာထူး၌ 'အဂၢ၀ိနယဓရ' ဘြဲ႕တံဆိပ္ရသူ အရွင္ ဥပါလိ၊

(၃၆) ဘိကၡဳနီမတို႔ကိုဆံုးမရာ၌ အေကာင္းဆံုး 'အဂၢဘိကၡဳေနာ၀ါဒက' ဘြဲ႕တံဆိပ္ရသူ အရွင္ နႏၵက၊

(၃၇) ဣေ`ႏၵေကာင္းရာ၌'အဂၢဣေ`ႏၵိယဂုတၱဒြါရ' ဘြဲ႕တံဆိပ္ရသူ ညီေတာ္မင္းနန္ေခၚ အရွင္နႏၵ၊

(၃၈) ရဟန္းေတာ္တို႔ကို ဆံုးမရာ၌အေကာင္းဆံုး 'အဂၢ ဘိကၡဳ ၾသ၀ါဒက' ဘြဲ႕တံဆိပ္ရသူ အရွင္ မဟာကပၸိႏၷ၊

(၃၉) ေတေဇာကသိုဏ္းရာထူး၌'အဂၢ ေတေဇာဓါတု ကုသလ' ဘြဲ႕တံဆိပ္ရသူ အရွင္ သာဂတေထရ္၊

(၄၀) ေဒသနာေတာ္ အသစ္အသစ္ တင္ရာ၌ 'အဂၢ ပဋိဘာေနယ်က' ဘြဲ႕တံဆိပ္ရသူ အရွင္ ရာဓ၊

(၄၁) ညစ္ႏြမ္းေခါင္းပါးေသာပံ့သကူသကၤန္းကို ေဆာင္ရာ၌ 'အဂၢ လုခ စီ၀ရ ဓရ' ဘြဲ႕တံဆိပ္ရသူ အရွင္ ေမာဃရာဇ။

[ျပင္ဆင္ရန္​] ဧတဒဂ္ ဘြဲ႕တံဆိပ္ေတာ္ရ ရဟန္းမိန္းမ ၁၃-ပါး

(၁) မိေထြးေတာ္ မဟာပဇာပတိေဂါတမီ ေထရီ - 'အဂၢ ရတၱညဴ' ဘြဲ႕တံဆိပ္ေတာ္ရသည္။

(၂) ေခမာ ေထရီ 'အဂၢ မဟာပညာ' ဘြဲ႕တံဆိပ္ေတာ္ရသည္။

(၃) ဥပၸလ၀ဏ္ ေထရီ - 'တန္ခိုးႀကီး' ဘြဲ႕တံဆိပ္ေတာ္ရသည္။ ဘုရားရွင္ ယမိုက္ျပာဋိဟာျပခါနီး၌အရွင္ဘုရား တန္ခိုးျပေတာ္ မမူပါႏွင့္ေတာ့၊ တပည့္မသည္ အလ်ား ၁၂-ယူဇနာ၊ အနံ၁၂-ယူဇနာ၊ အ၀န္း ၃၆-ယူဇနာ၊ ဗိုလ္ထုႏွင့္ စၾကာမင္းဟန္ဖန္ဆင္း၍ ေျခေတာ္ျမတ္ကို ဦးတိုက္ပါမည္ဟု ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ဧတဒဂ္ ဘြဲ႔ထူးရေလသည္။

(၄) ပဋာစာရီ ေထရီ- ၀ိနည္းဓိုရ္အရာ၌ 'အဂၢ ၀ိနယ ဓါရီ' ဘြဲ႕တံဆိပ္ေတာ္ျမတ္ရသည္။

(၅)ဓမၼဒိႏၷာ ေထရီ 'အဂၢ ဓမၼကထိက' ဘြဲ႕တံဆိပ္ေတာ္ရသည္။ ၀ိသာခါ ဒါယိကာမႀကီးက တရားေဟာရန္ ေလွ်ာက္ထား ေတာင္းပန္ေသာေၾကာင့္ အထူးထူးေသာနည္းတို႔ျဖင့္ ခက္ခဲနက္နဲသိမ္ေမြ႕ေသာမူလပဏၰာသက်မ္း၌ စူဠေ၀ဒလႅ သုတ္ကို ေဟာေတာ္မူရာ ငါဘုရားေဟာေသာ္လည္း သည္အတိုင္းပင္ ေဟာရေတာ့မည္ဟု ေကာင္းခ်ီးေပးလ်က္ ဧတဒဂ္ဘြဲ႕ထူးကို အပ္ႏွင္း ခ်ီးေျမႇာက္ေလသည္ ဟူ၏။

(၆) နႏၵာ ေထရီ- စ်ာန္၀င္စားေသာအရာ၌ 'အဂၢ စ်ာယိကာ' ဘြဲ႕ထူးတံဆိပ္ေတာ္ရသည္။

(၇) ေသာဏာ ေထရီ- 'လံု႔လ ၀ီရိယေကာင္း' ဘြဲ႕တံဆိပ္ေတာ္ရသည္။

(၈) ဗကုလာ ေထရီ- 'ဒိဗၺစကၡဳဉာဏ္' ဘြဲ႕တံဆိပ္ေတာ္ရသည္။ (အခ်ိဳ႕မူ၌ သကုလာဟု ရွိသည္။)

(၉) ဘဒၵါ ကု႑လ ေကသာ ေထရီ- အဘိညာဥ္အရာ၌ လ်င္ျမန္ေသာေၾကာင့္ 'အဂၢခိပၸါဘိည' တံဆိပ္ေတာ္ရသည္။

(၁၀) ဘဒၵါ ကပိလာနီ ေထရီ- 'ပုေဗၺနိ၀ါသဉာဏ္' တံဆိပ္ေတာ္ရသည္။

(၁၁) ရာဟုလာမယ္ေတာ္ ဘဒၵကဥၥနာ ယေသာ္ဓရာ ေထရီ- 'ဉာဏ္အျမင္ႀကီးရာ၌' တံဆိပ္ေတာ္ရသည္။

(၁၂) ကိသာ ေဂါတမီ ေထရီ - ညစ္ႏြမ္းေခါင္းပါးေသာ ပံ့သကူသကၤန္းကို ေဆာင္ရာ၌ 'အဂၢ လူခ စီ၀ရ ဓါရီ' တံဆိပ္ေတာ္ျမတ္ရသည္။

(၁၃) သိဂၤါလ မာတာ ေထရီ- သဒၶါတရားေကာင္း 'သဒၶါဓိမုတၱ' ဘြဲ႕တံဆိပ္ေတာ္ျမတ္ရ ေလသည္။

[ျပင္ဆင္ရန္​] ဧတဒဂ္ ဘြဲ႕တံဆိပ္ရ လူမိန္းမ ၁၀-ေယာက္

(၁) ေသနိယ သူေဌးသမီး သုဇာတာ- ေရွးဦးစြာ သရဏဂံုေဆာက္တည္ရာ၌ 'အဂၢ ပထမသရဏဂမဏ' ဘြဲ႕တံဆိပ္ေတာ္ရေလသည္။

(၂) ပုဗၺာ႐ံု ေက်ာင္းအမႀကီး ၀ိသာခါ- အလႉဒါနအရာ၌ အမ်ားဆံုး ဘြဲ႕တံဆိပ္ေတာ္ ရေလသည္။

(၃) ခုဇၨဳတၱရာ- 'အဂၢ ဗဟုသုတ' ဘြဲ႕တံဆိပ္ေတာ္ရေလသည္။ ၎သည္ အၾကားအျမင္မ်ား၍ သာမာ၀တီႀကီးမႉးေသာ အုပ္စုငါးရာ တို႔အား သင္ၾကားပို႔ခ်ရေလသည္၊ ၎သင္ၾကားပို႔ခ်ရေသာ က်မ္းကားသုတၱန္ပိဋက၌ ဣတိ၀ုတၱက က်မ္းဟူ၍ က်မ္းသီးတစ္ေစာင္ပင္ ျဖစ္ေလသည္၊ သည္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ဧတဒဂ္ဘြဲ႕ထူးရသည္ဟူ၏။

(၄) သာမာ၀တီ-ေမတၱာျဖင့္ေနေသာအရာ၌ 'အဂၢ ေမတၱာ ၀ိဟာရီ' ဘြဲ႕တံဆိပ္ကို ရေလသည္။

(၅) နႏၵမာတာ ဥတၱရာ- စ်န္၀င္စားရာ၌ 'အဂၢစ်ာယီ' ဘြဲ႕တံဆိပ္ေတာ္ကို ရေလသည္။

(၆) ေကာလိယမင္းသမီး သုပၸ၀ါသာ- အေကာင္းအျမတ္ေပးလႉရာ၌ 'အဂၢ ပဏီတ ဒါယိကာ' ဘြဲ႕တံဆိပ္ကိုရေလသည္။

(၇) သုပၸိယာ-သူနာကို ျပဳစုလုပ္ေကြ်းရာ၌ အေကာင္းဆံုးသူနာျပဳတတ္သူ 'အဂၢဂိလာႏုပ႒ာက' ဘြဲ႕တံဆိပ္ေတာ္ကို ရေလသည္။

(၈) ေကာတိယာနီ- မတုန္မလႈပ္ ၾကည္ညိဳရာ၌ 'အဂၢ အေ၀စၥ ပသႏၷ'ဘြဲ႕တံဆိပ္ေတာ္ရေလသည္။

(၉) နကုလ မာတာ ဘုရားႏွင့္အကြ်မ္း၀င္ျခင္း၌'အဂၢ ၀ိႆာသီက' ဘြဲ႕တံဆိပ္ေတာ္ကို ရေလသည္။(နကုလ ပိတာ ႏွင့္တူ)

(၁၀) ကာလီ ေခၚ ဒါယိကာမ- အဆင့္ၾကားအားျဖင့္ ဘုရားကိုၾကည္ညိဳေသာအရာ၌ 'အဂၢအႏုႆ၀ ပသႏၷ'ေခၚ ဘြဲ႕တံဆိပ္ေတာ္ကို ရေလသည္။

[ျပင္ဆင္ရန္​] ဧတဒဂ္ဘြဲ႕ထူး ခံယူရသူ လူဒါယကာ ေယာက္်ား ၁၀-ေယာက္

(၁) တဖုႆ ဘလႅိက ကုန္သည္ ညီေနာင္- ေရွးဦးစြာ သရဏဂံုေဆာက္တည္ရာ၌ ဘြဲ႕ထူးရေလသည္၊ ၎တို႔သည္ ဘုရားျဖစ္၍ ၄၉-ရက္အလြန္ လင္းလြန္းပင္ရင္းမွာ ဘုရားႏွင့္ေရွးဦးစြာေတြ႕ေသာလူထူးလူျမတ္တို႔ေပတည္း၊ သို႔ေသာ္ သံဃာမရွိေသးရကား ေဒြ၀ါစိက သရဏဂံုသာ ရသည္။

(၂) အနာထပိဏ္ သူေဌးႀကီး- အလႉဒါနအရာ၌ အမ်ားဆံုးဘြဲ႕တံဆိပ္ေတာ္ရေလသည္။

(၃) စိတၱသူၾကြယ္- တရားေဟာေကာင္း ဘြဲ႕တံဆိပ္ရေလသည္။ ၎သည္ ႐ုပ္ နာမ္ ကံ ၀ိပါက္တို႔၌အထူးလိမၼာလ်က္ ေနာင္ခါ သဠာယတနသံယုတ္၌ သုတ္ေပါင္း တစ္ဆယ္ေက်ာ္ရွိေသာ စိတၱသံယုတ္ကို ေဟာရာတြင္ ဧတဒဂ္ဘြဲ႕တံဆိပ္ေတာ္ျမတ္ ရေလသည္။

(၄) ဟတၳာဠာ၀က- သဂၤဟ၀တၳဳေလးပါးျဖင့္ ေထာက္ပံ့၍ ပရိတ္သတ္အား မိမိထံသို႔ေရာက္ေအာင္ဆြဲေဆာင္ရာ၌ ဘြဲ႕တံဆိပ္ေတာ္ရေလသည္။

(၅) မဟာနံ သာကီ၀င္မင္း- အခါမျပတ္ အေကာင္းအျမတ္တို႔ကို ေပးလႉတတ္ရာ၌ 'အဂၢပဏီတ ဒါယကာ' ဘြဲ႕တံဆိပ္ရေလသည္။

(၆) ေ၀သာလီၿမိဳ႕ေန ဥဂၢသူၾကြယ္- ႏွစ္သက္ဖြယ္အရာကို ေပးလႉတတ္သည့္အရာ၌ 'အဂၢမနာပ ဒါယကာ'ဘြဲ႕တံဆိပ္ေတာ္ရေလသည္။

(၇) ဟတၳိဂါမရြာေန ဥဂၢသူၾကြယ္- သံဃာအလုပ္အေကြ်းေကာင္း 'အဂၢ သံဃုပ႒ာက' ဘြဲ႕တံဆိပ္ေတာ္ရေလသည္။

(၈) သူရပန္- မတုန္မလႈပ္ ၾကည္ညိဳရာ၌ 'အေ၀စၥ ပသႏၷ' ဘြဲ႕တံဆိပ္ရေလသည္၊ အခ်ိဳ႕မူ၌ သုရဗႏၶ-သူရဗန္ဟုရွိသည္။

(၉) ဆရာဇီ၀က- ပုဂိၢဳလ္ကို ၾကည္ညိဳတတ္ေသာအရာ၌ ဘြဲ႕တံဆိပ္ရေလသည္၊ သီလ သမာဓိ ပညာစေသာ ဂုဏ္ေက်းဇူး အထူးရွိေသာ ရဟန္းကို ဂုဏ္ေက်းဇူးအေလ်ာက္ အထူးတလည္ ၾကည္ညိဳ ျမတ္ႏိုးတတ္ ေသာေၾကာင့္ 'ပုဂၢလ ပသႏၷ' ဘြဲ႕တံဆိပ္ရသည္ဟူ၏။

(၁၀) နကုလပိတာ သူၾကြယ္- ဘုရားႏွင့္ အကြ်မ္း၀င္ရာ၌ ဘြဲ႕တံဆိပ္ရသည္၊ သူသည္ ဘုရားရွင္ကိုေရွးဦး အၾကိမ္ေတြ႕ကာမွ်ပင္ ခ်စ္သားရယ္ ဒီမွ်ေလာက္ ၾကာျမင့္ေအာင္ မိဘကိုစြန္႔၍ ဘယ္အရပ္သို႔ ၾကြေနသနည္းဟု အကြ်မ္းတ၀င္ ေျပာဆိုေလသည္၊ သို႔ဆိုႏိုင္ျခင္းကား ဘ၀မျခားဘဲ ငါးရာတိုင္တိုင္ ဘုရားရွင္၏ အဘျဖစ္ဖူးၿပီ၊ ထို႔အတူ ဘႀကီးငါးရာ ဘေထြးငါးရာ ၀ရီးအျဖစ္ အႀကိမ္ငါးရာ ဘ၀မျခားဘဲ ျဖစ္ဖူးသည္ကိုစြဲ၍ အကြ်မ္းတ၀င္ ဘုရားရွင္အား ခ်စ္သား ခ်စ္သားႏွင့္ ေခၚေလ့ရွိသတတ္၊ ထို႔ေၾကာင့္ '၀ိႆာသက'ဘြဲ႕ တံဆိပ္ရေလသည္။

No comments:

Post a Comment

Myanmar Student Monks Organization in Thailand. Powered by Blogger.