Sunday, January 24, 2010

ၿမန္မာနုိင္ငံမွေထရ၀ါဒသံဃာ.ဂုိဏ္းႀကီး ( ၉ ) ဂုိဏ္း

ၿမတ္စြာဘုရားရွင္ေဟာႀကားေတာ္မူအပ္ေသာသုတ္၊၀ိနည္း၊အဘိဓမၼာဟုဆုိအပ္ေသာ
ပိဋကတ္သံုးပံုတြင္သုတ္ႏွင္.အဘိဓမၼာမပါ၊၀ိနည္းေတာ္အပုိင္းတြင္သာအနက္အဓိပၸါယ္ဖြင္.ဆုိ
လုိက္နာမွဳ၌သာအနည္းငယ္ကြဲလြဲမွဳရွိကာကြဲၿပားသြားႀကသည္.သံဃာေတာ္မ်ားသည္မိမိတုိ.
၏ဆရာအစဥ္အဆက္အားၿဖင္.ဂုိဏ္းမ်ားအၿဖစ္တည္ရွိကာယေန.ၿမန္မာနုိင္ငံတြင္ ( ၉ ) ဂုိဏ္း
ရွိေနသည္ကုိေတြ.ရွိရပါသည္။ထုိသံဃာ.ဂုိဏ္းႀကီးမ်ားအမည္ႏွင္.ၿဖစ္ေပၚလာပံုသမုိင္းအက်ဥ္း
ကုိတင္ၿပရလွ်င္.....

( ၁ ) သုဓမၼာဂုိဏ္း

တာ၀တိ ံသာနတ္ၿပည္တြင္သိႀကားမင္းသည္သုဓမၼာဇရပ္ေတာ္၌မွဳခင္းမ်ားကုိစီစဥ္ဆံုး
ၿဖတ္ေလ.ရွိသည္။ဤအစဥ္အလာအရၿမန္မာဘုရင္မ်ားလက္ထက္ေတာ္ကသာသနာေရးဆုိင္ရာ
မွဳခင္းမ်ားကုိဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားစုေ၀းဆံုးၿဖတ္ရာ၌ထုိေနရာဌာနကုိ "သုဓမၼာ " ဟုေခၚသည္။ယင္း
အစည္းအေ၀းသုိ.တက္ေရာက္ခြင္.ရေသာဆရာေတာ္မ်ားကုိသုဓမၼာ၀င္ဟုေခၚသည္။သံဃာ.ဂုိဏ္း
မ်ားမကြဲမၿပားတစ္စည္းတစ္လံုးတည္းရွိစဥ္ကၿမန္မာနုိင္ငံတြင္သံဃာအားလံုးသည္သုဓမၼာ၀င္ဆရာ
ေတာ္ႀကီးမ်ား၏အုပ္ခ်ဴပ္မွဳေအာက္တြင္ရွိေနႀကသည္။ထုိသုိ.ရွိေနရာမွမင္းတုန္းမင္းႀကီးလက္ထက္
တြင္ ' ေရႊက်င္ ' ဂုိဏ္းခြဲထြက္သြားေသာအခါေရႊက်င္ဂုိဏ္း၀င္မဟုတ္ေသာသံဃာမ်ားကုိသုဓမၼာ
ဂုိဏ္း၀င္အၿဖစ္ေခၚဆုိႀကသည္။

( ၂ ) ေရႊက်င္ဂုိဏ္း

မင္းတုန္းမင္းႀကီးသည္၀ိနည္းသိကၡာအလြန္ေလးစား၍အက်င္.ပဋိပတ္ႏွင္.ၿပည္.စံုေသာ
ေရႊက်င္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးဦးဇာဂရကုိအလြန္တရာႀကည္ညဳိ၍သာသနာပုိင္အၿဖစ္တင္ေၿမွာက္
လုိေသာ္လည္းေတာင္နန္းမိဖုရားေခါင္စႀကၤာေဒ၀ီ၏ဆႏၵကုိမလြန္ဆန္နုိင္သၿဖင္. ေမာင္းေထာင္
ဆရာေတာ္ ကုိသာသနာပုိင္တင္ေၿမွာက္ခဲ.ရသည္။အခါတစ္ပါးေရႊက်င္ဆရာေတာ္ဘုရားကသာ
သနာပုိင္ဆရာေတာ္ထံသြားေရာက္ရာစကားမေၿပာဆုိပဲေနခဲ.သၿဖင္.ဆရာေတာ္မွမိမိအားမလုိ
လားဟုသေဘာပုိက္ေတာ္မူခဲ.သည္။ ယင္းေနာက္ ၁၂၁၄ ခုႏွစ္တြင္ေရႊက်င္ဆရာေတာ္ကုိသုဓမၼာ
ဆရာေတာ္မ်ားအမိန္.ၿဖင္.သုဓမၼာသုိ.ႀကရန္ဆင္.ဆုိရာမႀကြဘဲေနသၿဖင္.သုဓမၼာဆရာေတာ္မ်ား
ကအတင္းအႀကပ္ေခၚဆုိရန္စီမံရာတြင္မင္းတုန္းမင္းႀကီးကေရႊက်င္ဆရာေတာ္အားသုဓမၼာသုိ.
ဆင္.ေခၚခြင္.မရွိ၊ေရႊက်င္ဆရာေတာ္လြတ္လပ္စြာသီတင္းသံုးနုိင္သည္ဟုအမိန္.ထုတ္ၿပန္ခဲ.သည္။
ထုိအခ်ိန္မွစ၍ေရႊက်င္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးဦးဇာဂရ၏တပည္.သံဃာေတာ္အဆက္ဆက္တုိ.ကုိ
ေရႊက်င္ဂုိဏ္း၀င္ဟုေခၚဆုိႀကသည္။

( ၃ ) ဒြါရဂုိဏ္း (၃) ဂုိဏ္း

သကၠရာဇ္ ၁၂၁၄ ခုႏွစ္တြင္ပဲခူးတုိင္းအုတ္ဖုိၿမိဳ.မွဆရာေတာ္အရွင္ဥကၠံသ၀ိမာလာ သည္
ေရသိမ္၌ရဟန္းခံၿခင္းကုိအေႀကာင္းၿပဳ၍အဂၤလိပ္အစုိးရလက္ေအာက္ရွိသုဓမၼာဂုိဏ္း၀င္ဆရာေတာ္
မ်ားႏွင္.အၿငင္းပြားခဲ.သည္။ အုတ္ဖုိဆရာေတာ္သည္မိမိတပည္.ရဟန္းမ်ားနွင္.သီးၿခားဂုိဏ္းခဲြခဲ.
သည္။ဘုရားရွိခုိးရာ၌ကာယကံ၊၀စီကံ၊မေနာကံဟူ၍ရွိခုိးၿခင္းမၿပဳရ၊ကာယဒြါရ၊၀စီဒြါရ၊မေနာဒြါရဟု
ဒြါရၿဖင္.ရွိခုိးမွမွန္ကန္သည္ဟုအုတ္ဖုိဆရာေတာ္ကဆံုးၿဖတ္သည္။ ( ယခုေတာ.ထုိသုိ.ဘုရားရွိခုိး
သည္ကုိမေတြ.ရေတာ.ပါ။ တစ္နုိင္ငံလံုးနီးပါး ကာယကံ၊၀စီကံ၊မေနာကံၿဖင္.သာရွိခုိးႀကသည္။)

ဇိနတၱပကာနီက်မ္းၿပဳက်ီးသဲေလးထပ္ဆရာေတာ္(သုဓမၼာဂုိဏ္း)က ကံၿဖင္.ရွိခုိးမွမွန္ကန္
ေႀကာင္းၿငင္းခံုႀကသည္။ထို.ေႀကာင္.ေအာက္ၿမန္မာနုိင္ငံ၌အုတ္ဖုိဆရာေတာ္၏ဂုိဏ္းကုိဒြါရဂုိဏ္း
ဟုေခၚႀကသည္။သုဓမၼာဂုိဏ္းကုိမူ ကံဂုိဏ္းဟုေခၚႀကသည္။ေနာက္ပုိင္းတြင္မူကံဂုိဏ္းဟုမေခၚ
ေတာ.ပဲသုဓမၼာဂုိဏ္းဟုပင္ၿပန္လည္ေခၚႀကသည္။

ယင္းဒြါရဂုိဏ္းသည္ (က) အေနာက္ေခ်ာင္းဒြါရ၊ (ခ) မဟာဒြါရ၊ (ဂ) မူလဒြါရ ဟူ၍ (၃) မ်ဴိး
ထပ္၍ကြဲသြားႀကၿပန္သည္။

( က ) အေနာက္ေခ်ာင္းဒြါရဂုိဏ္း

ဒြါရဂုိဏ္းခ်ဴပ္အုတ္ဖုိဆရာေတာ္ႀကီးလက္ထက္မွာပင္ငါးသုိင္းေခ်ာင္းေရတံခြန္ေက်ာင္းတုိ္က္
ဆရာေတာ္ႀကီးကုိအၿခားေသာဒြါရဂုိဏ္း၀င္ေက်ာင္းတုိက္ႀကီး (၆) တုိက္မွသံဃာေတာ္မ်ားကပထမ
ပါရာဇိက(မာတုဂါမၿဖင္.ေဖာက္ၿပန္သည္.အမွဳ) ၿဖင္.စြပ္စြဲႀကသည္။ ဂုိဏ္းခ်ဴပ္အုတ္ဖုိဆရာေတာ္ႀကီး
သည္အစြပ္စဲြခံရသည္.ဆရာေတာ္ႀကီးဘက္မွရပ္တည္ခဲ.သၿဖင္.ေက်ာင္း(၆) ေက်ာင္းမွသံဃာေတာ္
မ်ားသည္သီးၿခားဂုိဏ္းတည္ေထာင္ႀကသည္။ " င၀န္ၿမစ္" ကုိအေနာက္ေခ်ာင္းဟုထုိေဒသတြင္ေခၚ
ႀကသည္။ယင္းအေနာက္ေခ်ာင္းကုိအစြဲၿပဳ၍ေရႀကည္၊ငါးသုိင္းေခ်ာင္းတစ္၀ုိက္ရွိအဆုိပါဒြါရဂုိဏ္းကုိ
အေနာက္ေခ်ာင္းဒြါရဂုိဏ္းဟုေခၚႀကသည္။

(ခ) မဟာဒြါရဂုိဏ္း

ဒြါရဂုိဏ္းခ်ဴပ္အုတ္ဖုိဆရာေတာ္ႀကီးသည္ေဗဒင္က်မ္းတတ္ကြ်မ္းလွသည္ဟုဆုိသည္။ယခု
လက္ရွိအမ်ားလက္ခံသတ္မွတ္ထားေသာလၿပည္.လကြယ္ေန.မ်ားသည္ေဗဒင္နည္းအရတြက္ခ်က္
ရာ၌အမွန္တကယ္လမၿပည္.ေသး၊လမကြယ္ေသး၊လၿပည္.ေက်ာ္တစ္ရက္ေရာက္မွလၿပည္.သည္။
လဆန္းတစ္ရက္ေရာက္မွလကြယ္သည္ဟဆုိ၍ (၁၅) ရက္တစ္ႀကီမ္လၿပည္.၊လကြယ္သိမ္၀င္၍
သံဃဥပုသ္ၿပဳၿခင္းကုိေဆာင္ရြက္သည္။အၿခားေသာသုဓမၼာဂုိဏ္း၀င္ႏွင္.ေရႊက်င္ဂုိဏ္း၀င္သံဃာမ်ား
သည္လၿပည္.၊လကြယ္ေန.မ်ား၌သိမ္၀င္ဥပုသ္ၿပဳႀကေသာ္လည္းဒြါရဆရာေတာ္ႀကီးႏွင္.တပည္.မ်ား
သည္လၿပည္.ေက်ာ္ (၁) ရက္ေန.ႏွင္.လဆန္း (၁) ရက္ေန.ေရာက္မွသာသိမ္၀င္ဥပုသ္ၿပဳႀကသည္။
အုတ္ဖိုိဆရာေတာ္ႀကီး ၁၂၆၇ ခုႏွစ္တြင္ပ်ံလြန္ေတာ္မူၿပီးေနာက္ပုိင္းတြင္ ၁၂၈၀ ၿပည္.ႏွစ္၌ဒြါရဂုိဏ္း
၀င္သံဃာေတာ္မ်ားသည္(ရာဇပဓာနံ)ဟူေသာၿမတ္စြာဘုရား၏အမိန္.ေတာ္အရလၿပည္.လကြယ္
ကိစၥကုိအစုိးရမင္းတုိ.၏ဆံုးၿဖတ္ခ်က္သည္သာအတည္ၿဖစ္သည္ဟူေသာေဒသနာအရဒြါရဂုိဏ္း၀င္
သံဃာေတာ္အမ်ားစုသည္အမ်ားနည္းတူလၿပည္.ေန.ႏွင္.လကြယ္ေန.မ်ားတြင္သိမ္၀င္ဥပုသ္ၿပဳႀက
ပါသည္။ယင္းဒြါရဂုိဏ္းမွာအၿခားေသာဒြါရဂုိဏ္းမ်ားထက္သံဃာအေရအတြက္မ်ားၿပားေသာေႀကာင္.
မဟာဒြါရ ဂုိဏ္းဟုေခၚႀကသည္။ ဤဂုိဏ္း၏အမည္အၿပည္.အစံုမွာ ( ဓမၼာနုဓမၼမဟာဒြါရနိကာယ
ဂုိဏ္း) ၿဖစ္ပါသည္။

ဓမၼာနုဓမၼ = တရားအတုိင္းလုိက္နာေသာ

မဟာ = သံဃာမ်ားၿပားေသာ

ဒြါရ = ဘုရားရွိခုိးရာ၌ (ဒြါရၿဖင္.ရွိခုိးေသာ)၊

နိကာယ = သံဃာ.အစုအေ၀း ( ၿဖစ္သည္။ )


(ဂ) မူလဒြါရဂုိဏ္း

အုတ္ဖုိဆရာေတာ္ႀကီးပ်ံလြန္ေတာ္မူၿပီးေနာက္မဟာဒြါရဂုိဏ္း၀င္သံဃာမ်ားသည္လၿပည္.
လကြယ္ကိစၥကုိအၿခားဂုိဏ္းသံဃာမ်ားႏွင္.အတူၿပန္လည္လက္ခံႀကေသာ္လည္းအခ်ဴိ.ေသာဒါြရ
ဂုိဏ္းသံဃာမ်ားမွာအုတ္ဖုိဆရာေတာ္ႀကီးခ်မွတ္ခဲ.သည္.မူအတုိင္းလၿပည္.ေက်ာ္ (၁)ရက္ႏွင္.
လဆန္း (၁) ရက္တုိ.တြင္သိမ္၀င္ဥပုသ္ၿပဳၿမဲၿပဳႀက၏။ထုိသုိ.မူလအတုိင္းရိွသည္.ဒြါရဂုိဏ္းကုိမူလ
ဒြါရဟုေခၚဆုိႀကသည္။

မူလဒြါရဟူေသာအမည္၏ေရွ.တြင္ ' ဓမၼ၀ိနယာနုေလာမ ' ဟုထပ္ဆင္.၀ိေသသနၿပဳ
ထားသည္။ ( ဓမၼ + ၀ိနယ + အနုေလာမ ) သုတၱံ၊ အဘိဓမၼာတရားေတာ္ႏွင္.လည္းေကာင္း
၀ိနည္းနွင္.လည္းေကာင္းေလ်ာ္ညီေသာဂုိဏ္းဟုဆုိလုိ၍အမည္အၿပည္.အစံုမွာ ' ဓမၼ၀ိနယာ
နုေလာမူလဒြါရနိကာယ ' ဂုိဏ္းဟုေခၚဆုိႀကသည္။

( ၆ ) ေ၀ဠဳ၀န္နိကာယဂုိဏ္း

ရန္ကုန္ၿမဳိ.၊ဗဟန္းရပ္ကြက္၊ သီလရွင္ေက်ာင္းအတြင္းရွိ၀ါးေက်ာင္း၌ေနထုိင္ေသာ
ေႀကာင္.ယင္းဆရာေတာ္ကုိေ၀ဠဳ၀န္ဆရာေတာ္ဟုေခၚဆုိႀကသည္။ယင္းဆရာေတာ္သည္
ဗဟန္းေ၀ဠဳ၀န္ေက်ာင္းတုိက္ကုိတည္ေထာင္ၿပီးေနာက္ အင္းလ်ားေ၀ဠဳ၀န္ေက်ာင္းတုိက္၊
စမ္းေခ်ာင္းေ၀ဠဳ၀န္ေက်ာင္းတုိက္၊ပုသိမ္ႏွင္.ၿမန္ေအာင္ၿမဳိ.မ်ားရွိေ၀ဠဳ၀န္ေက်ာင္းတုိက္မ်ား
ကိုတည္ေထာင္ခဲ.သည္။ယင္း၏တပည္.သံဃာမ်ားကုိေ၀ဠဳ၀န္ဂုိဏ္းဟုေခၚဆုိႀကသည္။
ဒြါရဂုိဏ္းႏွင္.ေပါင္းသင္းဆက္ဆံသၿဖင္. ' ေ၀ဠဳ၀န္ဒြါရဂုိဏ္း ' ဟုလည္းေခၚဆုိႀကသည္။


( ရ ) စတုဘုမၼိက မဟာသတိပဌာန္ငွက္တြင္းဂုိဏ္း

စစ္ကုိင္းၿမဳိ.၏အေနာက္ဘက္ မင္း၀န္ေတာင္တန္း၌ပုဇဥ္းထုိးငွက္မ်ားတြင္းတူး
ရာမွလုိဏ္ဂူၿဖစ္လာၿပီးယင္းငွက္တြင္းမ်ားရွိေသာေနရာ၌တည္ရွိေသာဘုန္းႀကီးေက်ာင္း
ကုိငွက္တြင္းေခ်ာင္ဟုေခၚဆုိႀကသည္။ ယင္းငွက္တြင္းေခ်ာင္ဆရာေတာ္ဦးပ႑၀သည္
မင္းတုန္းမင္းလက္ထက္၌ မဟာသတိပဌာန္သုတ္ေတာ္လာ (၃၂) ေကာဠာသ ကမၼဌာန္း
ကုိႀကဳိးပမ္းအားထုတ္ၿပီးေဟာႀကားၿပသသည္။

ထုိ.အၿပင္အစဥ္အလာအားၿဖင္.ကာမ၊ရူပ၊အရူပ ဟူေသာ (ဘံု ၃ ပါး ) ကုိေဟာ
ေၿပာေလ.ရွိရာမွနိဗၺာန္ကုိပင္ဘံုတစ္ခုအေနၿဖင္.ထည္.သြင္း၍ ဘံု (၄) ပါးရွိသည္ဟုေဟာ
ေၿပာခဲ.ၿခင္းေႀကာင္.စတုဘုမၼိက ( စတု = ေလး ၊ ဘုမၼိက = ေနရာ/ တည္ရာဌာန ဘံု
ရွိၿခင္း ) ဟုအမည္တစ္ခုထပ္ဆင္.တုိးခဲ.သည္။ထုိ.ေႀကာင္.ဤဂုိဏ္းကုိ စတုဘုမၼိကမဟာ
သတိပဌာန္ငွက္တြင္းဂုိဏ္း ဟုေခၚဆုိႀကသည္။

( ဂ ) ဂဏ၀ိမုတ္ကူးတုိ. ဂုိဏ္း

ထား၀ယ္ၿမိဳ.နယ္၊ ကူးတုိ.ရြာဆရာေတာ္ ဦးကၠုႏၵ၀ံသ သည္ေတာရေဆာက္တည္
၍တရားက်င္.သံုးလ်က္ရွိသည္။သုဓမၼာဂိုဏ္းခ်ဴပ္၊ဂုိဏ္းအုပ္၊ဂုိဏ္းေထာက္ မ်ားကမႀကာ
ခဏဆင္.ေခၚသၿဖင္.ယင္းသို.ဆင္.ေခၚခံရၿခင္းမွကင္းလြတ္ခြင္.ၿပဳရန္မႏ ၱေလး၊သုဓမၼာ
သာသနာပုိင္ထံေမတၱာစာတင္သြင္းခဲ.သည္။သာသနာပုိင္ပခန္းဆရာေတာ္က ၁၂၅၈ ခု
ႏွစ္တြင္ယင္းေတာရေက်ာင္းဆရာေတာ္ႀကီးကုိဆင္.ေခၚၿခင္းမၿပဳနုိင္ေစရန္သုဓမၼာဂုိဏ္း
မွအလြတ္ ' ဂဏ၀ိမုတၱိ ' ( ဂဏ = ဂုိဏ္း ၊ ၀ိမုတၱိ = လြတ္ၿခင္း ) ဟု စာခြ်န္ေတာ္
အမိန္.ထုတ္ၿပန္ေပးခဲ.သည္။

ထုိ.ေႀကာင္.ယင္းဆရာေတာ္ႀကီး၏တပည္.အစဥ္အဆက္တုိ.ကုိ ' ဂဏ၀ိမုတၱိ
ကူးတုိ. ' ဂုိဏ္းဟုေခၚဆုိႀကသည္။သုဓမၼာဂုိဏ္းမ်အလြတ္ၿဖစ္ေသာကူးတုိ.ရြာမွဆရာ
ေတာ္ႀကီး၏တပည္.သံဃာမ်ားဟုဆုိလုိသည္။
မူလဆရာေတာ္ႀကီးကေတာ.ေတာရေဆာက္တည္လုိ.ကင္းလြတ္ခြင္.
ရတယ္။အခုတပည္.ေတြကေရာဆရာေတာ္ႀကီးကဲ.သုိ.အားလံုးပဲေတာရေဆာက္
တည္ႀကသလား၊မေဆာက္တည္တဲ.ရဟန္းေတြကုိကင္းလြတ္ခြင္.ေပးသင္.သလား၊
စဥ္းစားစရာပါပဲ..


( ၉ ) ဓမၼယုတၱိနိကာယ မဟာရင္ဂုိဏ္း

မဟာရင္ဆရာေတာ္သည္ ၁၂၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ယိုးဒယားနုိင္ငံ၌ေမြးဖြားခဲ.၍ငယ္မည္
မွာ " ဦးရင္ " ၿဖစ္သည္။ ယိုးဒယားနုိင္ငံ ' ဓမၼယုတၱိ နိကာယ ' ( တမယြတ္ ) ဂုိဏ္း၌ရဟန္း
ၿပဳ၍ပါဠိစာေပမ်ားကုိမဟာအဆင္.အတန္းေအာင္ၿမင္သည္အထိစာေပသင္ႀကားတတ္ေၿမာက္
ခဲ.သည္။ထုိအခါဦးရင္အမည္ကုိ မဟာဘြဲ.နွင္.ေပါင္းစပ္၍မဟာရင္ၿဖစ္လာသည္။

မဟာရင္အမည္ရွိဆရာေတာ္ႀကီးသည္ေမာ္လၿမဳိင္ၿမဳိ.နယ္ ' ကတုိး ' ရြာ၌ေက်ာင္း
တုိက္တည္၍စာေပပုိ.ခ်သည္။ယင္း၏တပည္.သံဃာမ်ားကုိ ' မဟာရင္ဂုိဏ္း ' ဟုေခၚဆုိ
ႀကသည္။ယုိးဒယားနုိင္ငံရွိမူလပင္မဂိုဏ္း၏အမည္ကုိပူးတဲြ၍ ' ဓမၼယုတၱိ နိကာယ မဟာရင္ '
ဂုိဏ္း ဟုေခၚဆုိႀကသည္။

ဓမၼ = တရားေတာ္ကုိ ၊

ယုတၱိ = အေထာက္အထားၿပဳေသာ ၊

နိကာယ = သံဃာအစုအေ၀း ။

ဟူ၍ၿဖစ္ပါသည္။

အထက္ပါနုိင္ငံေတာ္အသိအမွတ္ၿပဳသံဃာ.ဂုိဏ္းႀကီး ( ၉ ) ဂုိဏ္းတုိ.သည္
ဘုရားေဟာပိဋကတ္ ( ၃ ) ပံု အနက္သုတ္ႏွင္.အဘိဓမၼာတုိ.တြင္အယူအဆတူမွ်ႀက
ေသာ္လည္းေစာင္.ထိန္းလုိက္နာအပ္သည္.၀ိနည္းပုိင္းဆုိင္ရာတုိ.တြင္အေလးအေပါ.
အတိမ္အနက္စသည္ၿဖင္.ကြဲလြဲမွဳရွိႀကသည္ကုိအေႀကာင္းၿပဳ၍ကြဲၿပားေနႀကၿခင္းသာ
ၿဖစ္ပါသည္။


အထက္ပါသံဃာ.ဂုိဏ္းမ်ားေပၚေပါက္ရၿခင္းအေႀကာင္းကုိသံုးသပ္ရေသာ္
သီလသမာဓိႏွင္.ၿပည္.စံုၿပီးစာေပက်မ္းဂန္တတ္ကြ်မ္းကာေနာက္လုိက္တပည္.သံဃာ
မ်ားၿပားေသာဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ဓမၼ၀ိနယႏွင္.ထုိစဥ္ကာလသံဃာထုႏွင္.မင္းအစုိးရ
အေပၚပုဂၢလိကအၿမင္ၿဖင္.မိမိယံုႀကည္ယူဆခ်က္အတုိင္းစုိက္တမတ္မတ္က်င္.သံုးၿပီး
အၿခားေသာသံဃာမ်ားနွင္.မဆက္စပ္ပဲသီးၿခားေနခဲ.ၿခင္းကစတင္ခဲ.သည္ကုိေတြ.
ရသည္။ညွိႏွဳိင္း၍မရေလာက္ေအာင္ႀကီးမားသည္.သေဘာထားကြဲလြဲမွဳမရွိခဲ.သည္
မွာထင္ရွားသည္။အၿခားေသာဘာသာမ်ားနွင္.နွဳိင္းယွဥ္ေလ.လာနုိင္ေသာယခုေခတ္
ႀကီးတြင္ေထရ၀ါဒအစစ္အမွန္ဟုေႀကြးေႀကာ္ေနေသာမိမိတုိ.နုိင္ငံအေနၿဖင္.ယခုကဲ.
သုိ.သံဃာ.ဂိုဏ္းမ်ားအမ်ားအၿပားရွိေနၿခင္းကားမေကာင္းေပ...


ထုိ.ေႀကာင္.ပင္လွ်င္ၿမန္မာၿပည္၏ရွင္မဟာဗုဒၵေဃာသ ဟုပင္ဂုဏ္ၿပဳေခၚတြင္
ရသည္.ေတာင္ၿမဳိ.(အမရပူရမဟာဂႏၶာရံု)ဆရာေတာ္အရွင္ဇနကာဘိ၀ံသကသံဃ
အစည္းအေ၀းတစ္ခုတြင္အဆုိပါဂုိဏ္းမ်ားအားလံုးဖ်က္သိမ္းၿပီးေထရ၀ါဒစစ္စစ္သံ
ဃာဟုသာသတ္မွတ္ရန္အဆုိတင္သြင္းခဲ.ဖူးေႀကာင္းမွတ္သားႀကည္ညဳိခဲ.ရဖူးပါသည္။
ေခတ္အၿမင္ရွိလွေသာဆရာေတာ္၏ဥာဏ္ေတာ္ကုိသာႀကည္ညဳိဦခုိက္ရပါသည္။
သုိ.ေသာ္....
ထုိစဥ္ကအေႀကာင္းေႀကာင္းမ်ားေႀကာင္.ဆရာေတာ္ဘုရား၏ရည္မွန္းခ်က္မေအာင္
ၿမင္ခဲ.ရေပ....တစ္ခ်ိန္ေသာအခါတြင္ကားဆရာေတာ္ေမွ်ာ္မွန္းသကဲ.သုိ.ၿဖစ္လာနုိင္ပါ
ေစဟုသာေမွ်ာ္လင္.ဆုေတာင္းမိပါသည္။


အပၸမာဒမဂၢဇင္းတြင္ေဖာ္ၿပပါရွိေသာေဆာင္းပါးရွင္ ငွက္ေတာင္ပံ် (ဇင္းက်ဴိက္)
၏ "သဂၤါယနာႏွင္.ေထရ၀ါဒသံဃဂုိဏ္းႀကီးမ်ား" ေဆာင္းပါးကုိၿပန္လည
မြမ္းမံတင္ၿပပါသည္။ သီးၿခားခြင္.မေတာင္းနုိင္သည္ကုိနားလည္ခြင္.လြတ္
နုိင္မည္ဟုေမွ်ာ္လင္.ပါသည္။
က်န္တာေတြ ဒီမွာဆက္ေရးပါဘုရား

No comments:

Post a Comment

Myanmar Student Monks Organization in Thailand. Powered by Blogger.