Saturday, January 29, 2011

ပါဝါေရွာ့ျဖစ္ျခင္း


အားမသန္မာန္ေလ်ာ့-အားမသန္၍ မာန္ေလ်ာ့ျခင္းမ်ဳိးသည္၊ မည္ကဲ့သုိ႔ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈဆီသုိ႔ ဦးတည္သြားႏုိင္လိမ့္မည္ မဟုတ္။ အာဏာၿပိဳင္မႈမ်ားျဖင့္ ႏုိင္ငံအသီးသီး၏ ပါဝါျပင္းထန္ေသာ တုိက္ပဲြမ်ားသည္၊ အားမသန္၍မာန္ေလ်ာ့မႈျဖင့္ အဆုံးသတ္ လုိက္ေသာ္၊ ထုိၿပိဳင္ပဲြ၏ အရိပ္ေငြ႕မ်ားသည္ တေျမ့ေျမ့ဆုိသလုိ ေလာင္ကြၽမ္းေနေပလိမ့္မည္။ အၾကမ္းအထည္ ပါဝါသည္ ႏုညံ့သိမ္ေမြ႕ေသာ ပါဝါေပ်ာ့အား ဘယ္ေသာအခါမွ တြန္းလွန္ၿဖဳိခ်ႏုိင္စြမ္းမရွိ။ တဒဂၤသာျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈအားႀကီးေသာ ၿပိဳင္ပဲြမ်ားကား တစ္ကမၻာလုံးလုိလို မ်က္ေစ့ေဒါက္ေထာက္ၾကည့္ေနရသည္။ ႀကီးႏုိင္ငယ္ညႇင္းစိတ္ဓာတ္သည္ အာဏာရွင္စိတ္ဓာတ္ ျဖစ္ၿပီး၊ အားႏဲြ႕သူအား လက္တဲြလွ်က္ ေဖးမေခၚေဆာင္ျခင္းသည္ ဒီမုိကေရစီဆန္ေသာ စိတ္ဓာတ္ျဖစ္သည္။ အာဏာရွင္စိတ္ဓာတ္ သည္ အၿမဲတန္းလုိလုိ ေၾကာက္႐ြံ႕ေနရသည္။ မိမိအား တစ္ေန႔ရန္သူမ်ားက ျပန္လည္တုိက္ခုိက္မည္ကုိ စုိး႐ြံ႕စိတ္ျဖင့္ အရိပ္တၾကည့္ၾကည့္ ၾကည့္ေနရသည္။ ဘယ္သူႏုိင္သည္ဆုိတာ သတ္မွတ္လုိ႔မရ။ ဒီမုိကေရစီစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ လက္တဲြမျဖဳတ္ျခင္း သည္သာ ေပ်ာ့ေျပာင္းမႈအသြင္ေဆာင္လွ်က္ ေအးခ်မ္းမႈဆီသုိ႔သြားရန္ ဦးတည္ႏုိင္ျခင္း ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

အာဃာတျပင္းျပင္းျဖင့္ သာကီဝင္မင္းမ်ား၏ လည္ေခ်ာင္းေသြးျဖင့္ မင္းကြန္းဟုေခၚေသာ္ လႊတ္ေတာ္အရပ္ကုိ ေဆးေၾကာ ျခင္းျဖင့္ အသက္ေပါင္းမ်ားစြာကုိ သတ္ျဖတ္ခဲ့ေသာ ဝိဋဋဴဘ၏ေအာင္ပဲြကား စစ္မွန္ေသာေအာင္ပဲြမဟုတ္။ လက္စားေခ်လုိမႈ သက္သက္ျဖင့္ မိမိမ်ဳိးႏြယ္စုအား ၾကက္၊ ငွက္ပမာ သတ္ျဖတ္လွ်က္ ေအာင္ပဲြခံခဲ့ေသာ ဝိဋဋဴဘ၏ အထင္မွာ ႀကီးမားေသာ ေအာင္ပဲြဟု ႐ႈျမင္သုံးသပ္ျခင္းသည္ မဟာအမွားျဖစ္သည္။ သုိ႔အတြက္ သဘာဝတရားႀကီးသည္လည္း ဓမၼဘက္မွာ မားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္လွ်က္ အဓမၼဘက္ေတာ္သားအား ႀကီးမားေသာ ျပန္လည္တုိက္ခုိက္မႈလုပ္ေပးခဲ့သည္။ သုိ႔အတြက္ ဝိဋဋဴဘသည္လည္း စည္းစိမ္ယစ္ကာ အေပ်ာ္ႀကီးေပ်ာ္ရမည့္အခ်ိန္ကုိ မရလုိက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ဗႏၶဳလ၏ လိစၧဝီမင္းသားမ်ားအား အစြမ္းအစမ်ားျဖင့္ တုိက္ခုိက္မႈသည္လည္း စစ္မွန္ေသာေအာင္ပဲြမဟုတ္။ အာဏာျပင္းျပင္း၊ ပါဝါျပင္းျပင္းျဖင့္ လူသားမဆန္ေသာ ဝါဒကုိသာ ဆဲြကုိင္လွ်က္ ေအာင္ပဲြခံျခင္းသည္သာျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ အဆုိပါ ေအာင္ပဲြသည္လည္း စစ္မွန္ေသာ၊ တရားမွ်တေသာ ေအာင္ပဲြမဟုတ္။ လူသားမဆန္ေသာ သူ၏ဘဝအဆုံးသတ္မႈသည္ လည္း မေကာင္းခဲ့ေပ။ ေကာသလဘုရင္၏ မာယာပရိယာယ္ေအာက္ ျပားျပားေမွာက္ရင္း လူမဆန္ေသာ ေသဆုံးမႈျဖင့္ပင္ ျပန္လည္း စေတးခဲ့ရသည္။ ေလာကႀကီးသည္ ႏုိင္လုိမင္းထက္ျပဳမႈျဖင့္ ခရီးဆက္ေနသမွ်ကာလပတ္လုံး ေသြးစိမ္းနီနီျဖင့္ ညစ္ပတ္ေန ေပလိမ့္မည္။ တရားမွ်တဖုိ႔၊ လြတ္လပ္ဖုိ႔ဆုိသည္မွာ လူသားဆန္ေသာ လူမ်ား၏ ကုိယ္က်ဳိးမဖက္ လုပ္ရပ္မ်ားျဖင့္သာ တည္ေဆာက္ ႏုိင္ေပလိမ့္မည္။ ငါ့လူ၊ ငါ့အဖဲြ႕စည္း၊ ငါ့အမ်ဳိးေလာက္ဆုိတဲ့ စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ခရီးဆက္ေနသမွ်ကာလပတ္လုံး လွပေသာ႐ုပ္လုံး ၾ<ြကမႈမ်ား ေမွးမွိန္ေနေတာ့မည္သာျဖစ္သည္။

ကမၻာအသီးသီးမွာ ျဖစ္ပြားေနေသာ စစ္ပဲြအသီးသီးသည္ တရားမွ်တမႈဆီသုိ႔ ဦးတည္ခဲ့ေသာ စစ္ပဲြဆုိတာမရွိခဲ့ဟု ဆုိရမည္ဆုိလွ်င္ လြန္အံ့မထင္။ အခ်စ္နဲ႔စစ္မွာ မတရားတာမရွိဘူးဆုိတဲ့ စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ စစ္ပဲြတုိင္းသည္ပင္ မတရားမႈပင္ျဖစ္သည္။ စစ္ပဲြ၏ အဓိကပစ္မွတ္သည္ပင္ ပါဝါၿပိဳင္ဆုိင္မႈျဖစ္သည္။ မၿပိဳင္ဆုိင္သင့္သည္ကုိ ၿပိဳင္ဆုိင္သည္ႏွင့္အမွ် ပါဝါေရွာ့သည္လည္း တေျမ့ေျမ့ေလာင္ၿမိဳက္လွ်က္ မေကာင္းမႈဆီသုိ႔ ဦးတည္သြားေပလိမ့္မည္။ အႏုိင္က်င့္မႈဝါဒ၊ လူသားမဆန္တဲ့ ဝါဒျဖင့္ ခရီးဆက္ေနသမွ် ကာလပတ္လုံး ကမၻာ႔မ်က္ႏွာျပင္သည္လည္း သန္႔ရွင္းေနလိမ့္မည္မဟုတ္။ အဆုိပါ အႏုိင္က်င့္ဝါဒ၊ လူသားမဆန္မႈဝါဒသည္ တစ္ေန႔ကုိယ့္ထံသုိ႔ မုခ်ျပန္လာမည္သာျဖစ္သည္။

အီရန္အေရး စိတ္မေအးႏုိင္၊ ေျမာက္ကုိရီးယားကုိလည္း ေစာင့္ၾကည့္ေနဆဲ။ အင္အားျပင္းမႈသည္ ပ်က္စီးမႈဆီသုိ႔ ဦးတည္ေမာင္းႏွင္ေနေသာ ယႏၲရားတစ္ခုျဖစ္သည္။ မေျပလည္မႈမ်ားျဖင့္ အရိပ္တၾကည့္ၾကည့္ ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကရင္း ပါဝါကုိ ကစားေနၾကသည္။ အဆုိပါ ပါဝါၿပိဳင္ပဲြသည္ အၾကမ္းအထည္ျဖစ္လွ်င္ အေျခအေနဆုိးသုိ႔ ဦးတည္မည္။ အကယ္၍ ထုိသုိ႔မဟုတ္ဘဲ အေပ်ာ့ပါဝါၿပိဳင္ပဲြသုိ႔ ႏွစ္ဦးသေဘာတူ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားဆီသုိ႔ ေလွ်ာက္ၾကမည္ဆုိလွ်င္ ကမၻာႀကီးသည္ စင္စစ္ေအးၿငိမ္းမႈမ်ားဆီသုိ႔ ေမာင္းႏွင္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ေဆြးေႏြးပဲြသည္ အားအေကာင္းဆုံး တုန္႔ျပန္မႈျဖစ္သည္။ တစ္ဖက္မရလွ်င္ အျခားတစ္ဖက္မွေနၿပီး ေဆြးေႏြးဖုိ႔လုိသည္။ တစ္ဖက္ကေလွ်ာ့ေပးလွ်င္ အျခားတစ္ဖက္အေနျဖင့္လည္း လုိက္ၿပီးေပ်ာ့ေပးရန္ လုိသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔မဟုတ္ဘဲ ႏွစ္ဖက္ၿပိဳင္ၿပီး ခါးေတာင္းႀကိဳက္ကာ အတင္းဆဲြေနမည္ဆုိလွ်င္ ျပတ္ေတာက္သြားမႈျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

အထက္ကေျပာခဲ့တဲ့ အာဏာလုပဲြႏွင့္၊ ပါဝါၿပိဳင္ပဲြမ်ားသည္ ေလာကႀကီးကုိ ေသြးစြန္းေစေသာ ေန႔ရက္မ်ားဆီသုိ႔ ေခၚေဆာင္သြားေနေပလိမ့္မည္။ အီရန္အေရး စိတ္မေအးႏုိင္ဘူးဆုိလွ်င္၊ စိတ္ေအးေအာင္ ဘယ္လုိေသာနည္းမ်ားျဖင့္ ေျပလည္ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သင့္သနည္း။ ဒါသည္ အေရးအႀကီးဆုံး ေမးခြန္းႏွင့္ ထုိေမးခြန္းအေပၚ ႏုိင္ငံအသီးသီး၏ အေျဖသည္လည္း ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ အေျဖျဖစ္ေစဖုိ႔ ေခါင္းခ်င္းဆုိင္ေျဖဆုိရန္ လုိအပ္သည္။

'' မိမိအေနျဖင့္ အေမရိကန္သမၼတဘားရက္အုိဘားမားႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္၍ ကမၻာ႔ေရးရာကိစၥရပ္မ်ားကုိ မီဒီယာမ်ားေရွ႕ တြင္ လြတ္လပ္စြာေဆြးေႏြးလုိေၾကာင္း၊ ယင္းသုိ႔ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ မည္သူ၏ေျဖရွင္းနည္းက ပုိမုိေကာင္းမြန္သည္ဆုိျခင္းကုိ ျမင္ေတြ႕ ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း '' အီရန္သမၼတအာမက္ဒီေနဂ်က္ကဆုိသည္။ ထုိအဆုိကုိ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးရန္ ျငင္းဆုိခဲ့သည္။ အမွန္က သူေျပာသလုိ မီဒီယာမ်ားေရွ႕မွာ ေတြ႕ဆုံအေျဖရွာၾကည့္ဖုိ႔လုိသည္။ ႏ်ဴကလီးယား ကိစၥမ်ားႏွင့္ နပန္းလုံးေနခဲ့ေသာ ပါဝါၿပိဳင္ပဲြသည္၊ သူေျပာသလုိ မီဒီယာမ်ားေရွ႕မွာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးရင္း အဆုံးသတ္ၾကည့္ဖုိ႔ အုိဘားမားအေနျဖင့္ အဘယ့္ေၾကာင့္ လက္မခံခဲ့သနည္း။ ေကာင္းမြန္ေသာ ေဆြးေႏြးျခင္းသည္ တစ္ခုမဟုတ္တစ္ခုသုိ႔ ေျပာင္းလဲ ႏုိင္သြားႏုိင္သည္ကုိ အုိဘားမားအေနျဖင့္ မသိလုိ႔ေတာ့ဟုတ္မည္မဟုတ္။ သူ႔အျမင္အရအားျဖင့္ ေျပာရမည္ဆုိလွ်င္ ပုိမုိတင္းက်ပ္ေသာ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ားေၾကာင့္သာ ယခုကဲ့သုိ႔ ကမ္းလွမ္းသည္ထင္သည္။ မွန္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ကမၻာမ်က္ႏွာျပင္ မီဒီယာမ်ားေရွ႕ သုိ႔ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြး အေျဖရွာၾကည့္လုိက္လွ်င္ အေျပာင္းအလဲတစ္ခု ဆီသုိ႔ေတာ့ ဦးတည္ႏုိင္လိမ့္မည္ထင္သည္။

ရာမမင္းသားအေနနဲ႔ ပုေရာဟိတ္မ်ားထံမွာ သစၥာဆုိျပခဲ့ေသာ စကားတစ္ရပ္ကုိ မွတ္သားခဲ့ဘူးသည္။ '' ေလာက၏ အစီးအပြားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ႏုိင္ငံသူ၊ ႏုိင္ငံသားမ်ား ေက်နပ္ေစရန္၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကုိျဖစ္ေစ၊ ၾကင္နာျခင္း က႐ုဏာကုိ ျဖစ္ေစ၊ မင္းစည္းစိမ္းခ်မ္းသာကုိ ျဖစ္ေစ၊ အကယ္၍လုိအပ္မည္ဆုိလွ်င္ အသက္သမွ်ခ်စ္ရပါေသာ သီတာေဒဝီကုိျဖစ္ေစ၊ စြန္႔လႊတ္ လွဴဒါန္းမွ ေက်နပ္မည္ဆုိလွ်င္ အဆုိင္းမတြ စြန္႔လႊတ္မည္ျဖစ္၏။ ထုိသုိ႔စြန္႔လႊတ္ရသျဖင့္လည္း ကြၽႏု္ပ္အား မေက်နပ္ျခင္းမည္သည္ မျဖစ္ပါ ''တဲ့။ မီခ်ဲလ္အုိဘားမားအားလည္း စြန္႔လႊတ္ရန္မလုိ၊ အေမရိကန္လုိ တုိင္းျပည္ႀကီးအားလည္း စြန္႔လႊတ္ရန္မလုိ၊ သုိ႔ေသာ္ တကယ္လုိအပ္သည္ကား၊ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္အေနျဖင့္ စစ္မွန္ေသာ ေဆြးေႏြးမႈဆီသုိ႔ ဦးတည္သြားၿပီး အေျဖရွာၾကည့္ရန္ ျဖစ္သည္။ မဟာရန္သူမ်ားအျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္ေနမည္ဆုိလွ်င္ အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဆင္းရဲေတာ့တြင္းက လြတ္ႏုိင္ လိမ့္မဟုတ္။

သုိ႔ေသာ္ ထုိသုိ႔ေဆြးေႏြးရာ၌ Win Winလား။ Lose Lose လား။ တစ္ဖက္တည္းေတာ့ အႏုိင္လုိခ်င္လုိ႔မရ၊ တစ္ဖက္တည္းလည္း အ႐ႈံးေပးရန္မ်ဳိးမျဖစ္သင့္။ ဒါဆုိရင္ေတာ့ ေဆြးေႏြးမႈသက္သက္သာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ အမွန္တကယ္ ေဆြးေႏြးဖုိ႔ဆုိရင္ေတာ့ အထက္ကေျပာခဲ့သလုိ ဘာေၾကာင့္ေဆြးေႏြးခ်င္တာေလာက္ေတာ့ မျဖစ္။ တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ထားဖုိ႔လုိမည္။ ရွိေနတဲ့ ရန္ၿငိဳးကုိလည္း တျဖည္းျဖည္းဆုိသလုိ ဖယ္ရွားႏုိင္ဖုိ႔အေရးႀကီးတယ္။ ေကာင္းတာကုိေျပာ၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈကုိ ေလွ်ာ့၊ တင္းမာမႈကုိေလွ်ာ့၊ စိတ္ရွည္ရွည္ထား၊ အျပန္အလွန္ေလးစား ယုံၾကည္မႈရွိၿပီး၊ စစ္မွန္တဲ့၊ အျပဳသေဘာ ေဆာင္တဲ့သေဘာနဲ႔ အေကာင္းျမင္ဝါဒ ပါဝါေပ်ာ့ေပ်ာ့ႏွင့္ ျပန္လည္တုန္႔ျပန္မည္ဆုိလွ်င္ ေဆြးေႏြးမႈဟာ ေကာင္းမြန္မႈတစ္ခုဆီသုိ႔ ဦးတည္သြားႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ အေရးကိစၥမ်ားသည္ ႏုိင္ငံတုိင္းလုိလုိရွိသည္၊ ကိုယ့္ႏိုင္ငံထဲမွာပင္ တစ္ဖဲြ႕ႏွင့္တစ္ဖဲြ႕ ရန္ၿငိဳးေတြ၊ အာဃာတေတြကုိ ေျပေလ်ာ့ၿပီး ေဆြးေႏြးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ၾကဖုိ႔ ရွိေနေပလိမ့္မည္။ မိမိကုိယ္ကုိယ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိသားစုကုိေသာ္လည္း၊ စြန္႔လႊတ္စရာမလုိ၊ အသိစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ အယူသီးမႈမ်ား၊ မာန္မာန၊ အာဃာတမ်ားကုိသာ စြန္႔လႊတ္လွ်က္ ႏုိင္ငံသူ၊ ႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ အေျဖရွာၾကည့္ဖုိ႔လုိသည္။

ဒီေနရာမွာ ေခါင္းေဆာင္မႈတစ္ခုကုိ ေျပာဆုိခ်င္သည္။ အာဏာကုိမင္းမမူ၊ ပါဝါကုိဗန္းမျပဘဲ၊ ႏုိင္ငံသူ၊ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ဆႏၵကုိသာ ဦးစားေပးခဲ့ေသာ ဇာတ္ေတာ္တစ္ပုဒ္ကုိ အမ်ားသိၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း အနည္းငယ္ေျပာျပလုိသည္။ သက္ဦးဆံပုိင္စနစ္ ျဖင့္ အာဏာကုိ သုံးစဲြခြင့္ရွိေသာ္လည္း၊ ေဝႆႏၲရာမင္းႀကီး၏ ဖခမည္းေတာ္ သိဥၥည္းမင္းႀကီးဟာ သားေတာ္ကုိ ျပည္သူ၊ ျပည္သားမ်ား၏ ေတာင္းဆုိမႈျဖင့္ ေစတုတၱရာျပည္ကေန ႏွင္ထုတ္ခဲ့ဘူးသည္။ အမွန္အားျဖင့္ ဆုိရလွ်င္ အာဏာရွင္ဆန္ေသာ သက္ဦးဆံပင္စနစ္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ တုိင္းျပည္ဝယ္ မင္းႀကီးကုိ သားေတာ္အားႏွင္ထုတ္ဖုိ႔ ေတာင္းဆုိခဲ့ေသာ ျပည္သူ၊ ျပည္သားမ်ားကုိလည္း ေလးစားရမည္ျဖစ္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ အလြန္အႏၲရာယ္မ်ားလွသည္။ မင္းႀကီး၏ မ်က္မာန္ ေတာ္ရွမႈျဖင့္ အသက္ဆုံး႐ႈံးမႈကုိ ပဓာနမထားဘဲ လုိအပ္မႈတစ္ခုကုိ ရဲဝံ့စြာေတာင္းဆုိခဲ့ၾကသည္။

မင္းႀကီးအေနျဖင့္လည္း ေလးစားစရာ၊ တန္းဖုိးထားစရာ၊ ဂုဏ္ယူစရာျဖစ္သည္။ မိမိအေနျဖင့္ သက္ဦးဆံပုိင္စနစ္ျဖင့္ တုိင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ္လည္း အမ်ားဆႏၵအရ သားေတာ္ေဝႆႏၲရာကုိ တုိင္းျပည္ကေန ႏွင္ထုတ္ေပးေတာ္မူခဲ့သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ သူ႔အျမင္သည္ သူေတာ္ေကာင္းဆန္ေသာ၊ လူသားဆန္ေသာ အျမင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ဟု ဆုိရမည္ျဖစ္သည္။ အႏုိင္က်င့္မႈဝါဒကုိ လက္မကုိင္၊ ပါဝါအာဏာကုိ မသုံးစဲြဘဲ အမ်ားသေဘာတူ ဒီမုိကေရစီဝါဒအရ၊ အျခားေသာ ႏုိင္ငံသူ၊ ႏုိင္ငံသားမ်ားအားလည္း မိမိသားအရင္း ေဝႆႏၲရာပမာ မိမိ၏သား၊ သမီးမ်ားဟု သတ္မွတ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓာတ္ဟု ဆုိရမည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔အတြက္ တစ္ေယာက္တည္းသာျဖစ္ေသာ သားေတာ္အစစ္ေဝႆႏၲရာကုိသာ အျခားမိမိ ႏုိင္ငံတြင္းမွာရွိတဲ့ မိမိလက္ေအာက္မွာရွိတဲ့ ႏုိင္ငံသူ၊ ႏုိင္ငံသားမ်ားဆုိတဲ့ မ်ားတဲ့သေဘာကုိသာ ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အင္မတန္ ေလးစားဂုဏ္ယူစရာျဖစ္သည္။

သူေတာ္ေကာင္းေတြရဲ႕ လုပ္ရပ္ဟာ ျမင့္ျမတ္တဲ့သေဘာေဆာင္တာဟာ ဘာအတြက္ပဲလုပ္လုပ္၊ ဘာကုိပဲလုပ္လုပ္၊ အလုပ္တစ္ခု လုပ္တဲ့အခါ အၿမဲတန္းပန္းခင္းေသာ လမ္းကုိပဲ ေလွ်ာက္ရတာမဟုတ္၊ ဒါေၾကာင့္ အစုန္လမ္းကေန အၿမဲတန္းလုိလုိ ေသြဖီေနတတ္သည္။ ေမွ်ာၿပီး လုိက္ေနလုိ႔မရဘူး။ ဒုကၡမ်ဳိးစုံနဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနရတတ္တယ္။ အဲဒီလုိ အသာတၾကည္ ေမွ်ာလုိက္ၿပီး ကုိယ့္ဘက္ကုိသာ အေနေခ်ာင္မႈသက္သက္လုပ္မယ္ဆုိရင္လည္း အဲဒါဟာ ျမင့္ျမတ္တဲ့လုပ္ရပ္မဟုတ္ဘူး။ အဆန္သေဘာကုိ ပဲ ေလွ်ာက္ရတတ္ၿပီး မေတြေဝဘဲ၊ ရပ္မေနဘဲ၊ အားရွိသေလာက္ေမာင္းႏွင္းမွသာလွ်င္ အမ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳတဲ့လုပ္ရပ္မ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္မွသာ ျမင့္ျမတ္သူမ်ားရဲ႕ လုပ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ဆုိလုိသည္မွာ အမ်ားဆႏၵကုိ ဦးစားေပးၿပီး လုပ္စရာရွိတာေတြကုိ ဝုိင္းဝန္းအေျဖရွာတဲ့အခါ ခက္ခဲပင္ပန္းေသာ္လည္း ရပ္မေနဘဲ ဆက္ေလွ်ာက္ဖုိ႔ဟာ အေရးႀကီးပါသည္။ ထုိ႔အတူ ပါဝါအားၿပိဳင္လွ်က္ ပါဝါေရွာ့ျဖစ္ျခင္းမ်ားကုိ အထူးတလည္ သတိထားကာ ေရွာင္ရွားရန္အေရးႀကီးပါသည္။ သုိ႔မွသာလွ်င္ . . . .။

''တစ္ဖန္ျပန္၍ ႐ႈံးတတ္ေသာ ေအာင္ႏုိင္မႈသည္ကား မေကာင္းေသာ ေအာင္ႏုိင္ျခင္းျဖစ္၏။ တစ္ဖန္ျပန္၍ မ႐ႈံးေသာ ေအာင္ႏုိင္ျခင္းကား ေကာင္းေသာေအာင္ႏုိင္ျခင္းျဖစ္၏။ ယဥ္ေက်းေသာစိတ္သည္သာခ်မ္းသာကုိေဆာင္ႏုိင္သည္'' (ဗုဒၶ)။

ေမာင္မင္းစုိး၊ေရႊနံ႔သာ၊

No comments:

Post a Comment

Myanmar Student Monks Organization in Thailand. Powered by Blogger.