Wednesday, February 29, 2012

အစည္းအေ၀းအတြက္ေလွ်ာက္ထားအသိေပးျခင္း

MSMO အဖြဲ႔ ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္သံဃာေတာ္အရွင္သူျမတ္မ်ားဘုရား

၄၊ ၃၊ ၂၀၁၂ (တနဂၤေႏြေန႔) ညေန ၄ နာရီအခ်ိန္တြင္ ဖလန္ေဆာင္ MSMOေက်ာင္းသားစာသင္ခန္း၌ ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္မ်ားအစည္းအေ၀းရွိပါသည္ဘုရား။ သုိ႔အတြက္တာေၾကာင့္ MSMO ဗဟုိေကာ္မတီ
၀င္သံဃာေတာ္အရွင္သူျမတ္မ်ားအေနျဖင့္ အစည္းအေ၀းကုိမျဖစ္မေနတက္ေရာက္ၾကပါရန္ ေလးစား
စြာ အသိေပးေလွ်ာက္ထားပန္ၾကားအပ္ပါသည္။

Sunday, February 26, 2012

ပထမအၾကိမ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သီးသန႔္အစည္းေ၀းက်င္းပ

ၿမန္မာေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔၏ အသစ္ၿပန္လည္ေရြးခ်ယ္မည့္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ လက္ရွိ M.S.M.O အဖြဲ႔ ဗဟိုေကာ္မတီမွေရြးခ်ယ္တင္ေၿမာက္ထားသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဆရာေတာ္မ်ား (၂၅-၂-၂၀၁၂)စေနေန႔ ညေန၄း၀၀ ခန္႔အခ်ိန္တြင္ M.S.M.O ရံုးခန္းတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ အၿခားေသာေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဆရာေတာ္မ်ား အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ဤအစည္းအေ၀းသို႔ စံုလင္စြာတက္ေရာက္နိုင္ၿခင္းမရွိပါ။ ထပ္မံ၍ေကာ္မရွင္ ဆရာေတာ္မ်ား စည္းေ၀းတိုင္ပင္ၾကဦးမည္ဟု သတင္းရရွိပါသည္။ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသည့္ အေၾကာင္းအရာအေသးစိတ္မွာ ေကာ္မရွင္ဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္သာ သက္ဆိုင္ေသာေၾကာင့္ သတင္းအၿပည့္စံု ထုတ္ေဖာ္တင္ၿပခြင့္ မရွိပါေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားရင္း အဖြဲ႔၀င္သံဃာေတာ္မ်ားအား ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္ဘုရား။

Monday, February 20, 2012

မဟာခ်ဴလာတကၠသုိလ္တြင္ (M.A)မာစတာတက္လုိသူမ်ားအတြက္

မဟာခ်ဴလာတကၠသုိလ္တြင္ (M.A)မာစတာတက္လုိသူမ်ားအတြက္
Qualifications for Admission
The applicants are expected to possess the following
qualifications:
1. Hold a B.A./B.Ed./B.Sc./B.Com. degree from any accredited institution inside the country, with a GPA of at least 2.50 out of 4.0except for applicants who have worked continuously for three years after graduation, or any education equivalent to the Bachelor’s Degree; or hold a B.A./B.Ed./B.Sc./B.Com. degree from any foreign accredited institution with a second class, or with education which is equivalent to second class;,
2. Have never been dismissed from the Graduate School;
3. Gained a minimum of 500 score report for the Test of English as a Foreign Language (TOEFL), or graduated with a Bachelor’s Degreefrom an institution where English is a medium of instruction.
Duration of Education
Students in the Programme are required to attend classes for a minimum of four full semesters, but not longer than 10 full semesters.
If a student does not graduate within the above time-limit, he/she may be with the approval of Graduate School Committeegiven an extension not longer than 2 full semesters.
Application Form and Examination Fees
The application form and examination fees are Baht 1,500 (US $ 11)
Application for Admission
A. For Thai Applicants
Thai applicants who are interested in enrollment in the Programme must complete the application form and submit it to the International M.A. Programe Office, Room No. A 400, Classrooms Building, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Lam Sai, Wang Noi, Ayutthaya 13170, Thailand, Tel. 0-3524-8000 Ext. 8052, 8501.
In addition to the completed application form, the applicants must also submit the following documents:
1. One copy of the official transcript of Bachelor’s Degree;
2. Two recommendation letters from the applicant’s former teachers, or any person who is well-known to the academic field; and
3. Two copies of the Official Certificate (Nang Sue Suddhi) for Monks & Novices, Citizen Identity Card or Official Identity Card and two recent 11/2 inch-sized photographs.
B. For Foreign Applicants
Foreign applicants currently living in Thailand should also submit, to the same Office, the following documents:
1. One copy of the official transcript of a Bachelor’s Degree;
2. Two recommendation letters from the applicant’s former teachers, or any person who is well-known to the academic field; and
3. Two copies of the passport and two recent passport-sized photographs.
For foreign applicants living abroad, the above required documents should be submitted to the above address during December 21March 6, 2010
Duration and Place of Application for Admission
1. Foreign applicants currently residing in Thailand should submit the application form to the International M.A. Programe Office, Room No. A 400, Classrooms Building, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Lam Sai, Wang Noi, Ayutthaya 13170 during December 21 March 6, 2010.
2. For those living abroad, the submission of application form and all necessary documents have to be made at Mahachulalongkornrajavidyalaya University during December 21 March 6, 2010. The candidates are advised to provide a fax number and E-mail address so that the communication can be easily reached.
Entrance Examination
A. For Thai Candidates
Thai candidates are required to pass both written and oral examinations to be admitted to the International M.A. Programme of Graduate School. The Graduate School administers an entrance examination to determine the candidates’ proficiency in the following subjects:
1. General knowledge
2. English
3. Specific Subject in Buddhist studies
B. For Foreign Candidates
Foreign candidates are required to fulfill same procedure as Thai Candidates
1. He/she should submit one of the following academic papers not more than 2000 words.
1.1 Buddhist Ethics and Environment
1.2 Buddhist Approach towards World Peace
1.3 Buddhism and Politics
2. He/she living abroad has to pass an interview which will be held by the representatives of Committee of MCU during first week of April.
Entering the Country
1. Prior to entering Thailand, foreign candidates being accepted must obtain a letter from the Graduate School to be presented to the Thai Embassy or Consulate authorities, so that they can obtain a proper Student Visa or Non-Immigrant Visa. The Tourist Visa is not sufficient.
2. Entering Thailand without the proper Visa will necessitate exit and re-entry.
3. Notification:: The applicants who are accepted by the Graduate School Committee will be put on the name-list before May.
Copyright by Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Internatonal Programme. Wang Noi, Ayutthaya. Thailand
E-mail: imapsecretary@mcu.ac.th,inter_imap@yahoo.com,
Tel. 035-248-000#8501,8052
For 2012 Academic year
3rd March, 2012 – Close Applicants Period
16th March, 2012 - Written Exam
(2Subject, Buddhism and English Composition & Grammar)
17th March, 2012 – Interview (General Knowledge)
Ashinteza(Mahachula)
Email: ashinteza@gmail.com (Mobile:0835544322)
: ashinteza777@yahoo.com (Tel:028650963)
မဟာခ်ဳဳလာတကၠသိုလ္မွ ဦးေတဇဓမၼ (B.A.final year)သတင္းေပးပို႔ပါသည္။

မဟာခ်ဴလာတကၠသုိလ္တြင္ (B.A)တက္လုိသူမ်ားအတြက္

မဟာခ်ဴလာတကၠသုိလ္တြင္ (B.A)တက္လုိသူမ်ားအတြက္
မဟာခ်ဴလာတကၠသုိလ္ Bachelor of Art in Buddhism (B.A)တန္းတြင္ တက္ေရာက္ပညာသင္ၾကားလုိေသာ ျမန္မာရဟန္းေတာ္၊ သာမေဏ၊ သီလရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာနုိင္ငံသာသနာေရးဌာနမွ က်င္းပေသာစာေမးပဲြမ်ားတြင္ ေအာက္ထစ္ဆုံး ပ႒မၾကီးတန္းအဆင့္ ေအာင္ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာလည္း ေရးနုိင္၊ ဖတ္နုိင္၊ ေျပာနုိင္ရေပမည္။ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားလည္းတက္ေရာက္နုိင္ျပီး၊ လူပုဂၢဳိလ္မ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာနုိင္ငံအထက္တန္းစာေမးပဲြ(ဆယ္တန္း) ေအာင္ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာလည္း အထက္ေဖာ္ျပပါအတုိင္းျပည့္စုံရမည္။ ရဟန္း၊သာမေဏ၊သီလရွင္မ်ားလည္း အထက္တန္းေအာင္လက္မွတ္ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားနုိင္သလုိ၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားလည္း ပ႒မၾကီးတန္းေအာင္ျမင္လွ်င္ ေလွ်ာက္ထားနုိင္ပါသည္။ နွစ္စဥ္ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္မ်ားမွာ (မတ္လ) မွ (ေမလ)ထိျဖစ္ျပီး တကၠသုိလ္ဝင္ခြင့္စာေမးပဲြကုိ နွစ္ရက္ေျဖဆုိရပါမည္။ ပထမအၾကိမ္တြင္ Buddhism, English Composition & Grammer တုိ႔ကုိေရးေျဖ ေျဖဆုိရမည္ျဖစ္ျပီး၊ ၄င္းေရးေျဖေအာင္ျမင္လွ်င္၊ ဒုတိယအၾကိမ္ General Knowledge Interview နဳတ္ေျဖ ေျဖဆုိရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေရးေျဖမေအာင္ျမင္လွ်င္ အင္တာဗ်ဴးေျဖဆုိခြင့္မရွိပါ၊ ဝင္ခြင့္ေအာင္ျမင္လွ်င္ Semesterအားျဖင့္(8)ခု၊ နွစ္အားျဖင့္ (4)နွစ္တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းစရိတ္အေနျဖင့္ Semesterတစ္ခုလွ်င္ ဘတ္ေငြ(5000နွင့္6000)ဝန္းက်င္ရွိပါသည္။ တကၠသုိလ္၏မူလတည္ေနရာသည္ ဘန္ေကာက္ျမဳိ႔တြင္ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ေက်ာင္းသားဦးေရ မ်ားျပားလာေသာေၾကာင့္ အယုဒၶယျမဳိ႔အနီး ဝမ္ႏြိင္တြင္ Main Compass တုိးခ်ဲ့ေျပာင္းေရႊျပီးဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။ ဘန္ေကာက္ကုိFerryျဖင့္ ၾကုိပုိ႔လုပ္ေပးျပီး၊ အေဆာင္ေနလုိေသာေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္လည္း အေဆာင္မ်ား စီစဥ္ေပးပါသည္။
ေက်ာင္းေလွ်ာက္ရန္ လုိအပ္ေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ား
1)ေအာင္လက္မွတ္၊
2)အမွတ္စာရင္း၊
3)သာသနာဝင္ကတ္၊
မွတ္ခ်က္။ ေအာင္လက္မွတ္၊အမွတ္စာရင္းနွင့္သာသနာဝင္ကတ္မ်ားသည္ ျမန္မာဘာနွင့္ျဖစ္လွ်င္ Notary ျပန္ဆုိျပီး၊ မူရင္းနွင့္မိတၱဴနွစ္ေဆာင္ရွိရမည္။
4)ဆရာသမားတစ္ေယာက္ေယာက္၏ေထာက္ခံစာ(အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္)
5)လုိင္စင္ဓါတ္ပုံ (3)ပုံ၊
2012ခုနွစ္အတြက္ဝင္ခြင့္ကာလနွင့္ဝင္ခြင့္စာေမးပဲြရက္ကုိေအာက္တြင္ အေသးစိပ္သိရွိနုိင္ပါသည္။

Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Bachelor of Arts in Buddhism (English Programme)
Faculty of Buddhism
Open for Application to Both Thai & Foreign Applicants
Quality of Applicants :- Monks / Novices / Lay People who finished the High School / Secondary School
Applications Period
19 May, 2012 - Announcements of Applicants List
21 May, 2012 - Written Exam
23 May, 2012 - Interview
24 May, 2012 - Announcement of Entrance Exam
9-31 May, 2012 - Registration
5 June, 2012 - Begin the 1st Semester
Contact & Details :
Registration & Evaluation Office, Classroom Building Zone C (C 300)
the 3rd floor, Mahachulalongkornrajavidyalaya University
79 Moo 1, Lamsai, Wangnoi, Ayutthaya, 13170 Thailand,
Tel. 035-248-062, 035-248-000 ext. 8422, 8418, 8419,
Fax : 035-248-063. Website : http://register.mcu.ac.th/
More Information :
Faculty of Buddhism
Tel./Fax : 035-248-096 ext. 8096
Website : http://buddhism.mcu.ac.th/,
Email : ba_engprogram@hotmail.com
http://register.mcu.ac.th/
http://register.mcu.ac.th/

ashinteza (Mahachula)
Email: ashinteza@gmail.com
: ashinteza777@yahoo.com
Mobile: 0835544322
Tel : 028650963

MSMOပညာဒါနစာသင္ခန္းတြင္ အလွည္႔က်ရုံးထုိင္ရန္ တာ၀န္က်ဆရာေတာ္မ်ား

MSMOပညာဒါနစာသင္ခန္းတြင္ အလွည္႔က်ရုံးထုိင္ရန္ တာ၀န္က်ဆရာေတာ္မ်ား

၁။အရွင္ေကာ၀ိဒ(ခ်ဳလာ)၊အရွင္ၿဗဟၼ၀ံသ၊အရွင္၀ိယတၱ (29-1-2012) (18-3-2012)

၂။အရွင္စႏၵိမာ၊အရွင္ပညာေဇာတ၊အရွင္ေကာ၀ိဒ(မကုဋ္) (5-2-2012) (25-3-2012)

၃။အရွင္သု၀ဏၰ၊အရွင္ၾသဘာသ၊အရွင္ေရ၀တ (12-2-2012) (1-4-2012)

၄။အရွင္ရာဇိႏၵ၊အရွင္ေကာ႑ည၊အရွင္အစၦရိယ (19-2-2012) (8-4-2012)

၅။အရွင္က၀ိႏၵ၊အရွင္ေတဇိႏၵ၊အရွင္က၀ိပိယ (26-2-2012) (15-4-2012)

၆။အရွင္ကုေ၀ရ၊အရွင္၀ိသုဒၶ၊အရွင္ဂႏၶသာရ (4-3-2012) (22-4-2012)

၇။အရွင္ေတဇဓမၼ၊အရွင္အာစာရ၊အရွင္ပညာစာရ (11-3-2012) (29-4-2012)

Sunday, February 19, 2012

M.S.M.O ပညာသင္ၾကားေရးေက်ာင္း ပညာသင္ၾကားမႈ ဘာသာရပ္မ်ားစာရင္း

mm1

ဗဟိုေကာ္မတီႏွင့္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တို႔တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး

(၁၉-၂-၂၀၁၂) တနဂၤေႏြေန႔ တြင္ MSMO အဖြဲ႔ၾကီးမွအစည္းအေဝးျပဳလုပ္ၾကပါသည္။

၁။ နေမာတႆ ၃ ၾကိမ္ရြတ္ဆို၍ အခမ္းနားကိုစတင္ၾကပါသည္။

၂။ ဒုတိယဥကၠဌ ဆရာေတာ္ ဦးျဗဟၼဝံသမွ အဖြင္႔အမွာစကားေျပာၾကားခဲ႔ျပီး။ ေကာ္မရွင္ဆရာေတာ္မ်ားနဲ႔ အတန္းလိုက္ ၂ပါးစီေရြးခ်ယ္ရမည့္စည္းကမ္းမ်ား၊ ေကာ္မတီေလာင္းအၿဖစ္အေရြးခံမည့္ပုဂၢိဳလ္၏ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္းတို႔ကိုတိက်စြာ စီစစ္ၾကရန္ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဆရာေတာ္မ်ားအား တစံုတရာ ဖိအားေပးလာပါကဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ဆရာေတာ္မ်ားအေနၿဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဆရာေတာ္တို႔ဘက္မွ
မားမားမတ္မတ္ ေထာက္ခံရပ္တည္မည္
ျဖစ္ေၾကာင္းေၿပာၾကားခဲ႔ပါသည္။ လိုအပ္တာမ်ားကိုလဲကူညီေပးသြားမည္ၿဖစ္ေၾကာင္း ေၿပာၾကားခဲ့ပါသည္။

၂။ ေနာက္လာမည့္အပါတ္ (၂၅-၂-၂၀၁၂ ) စေနေန႔တြင္ ညေန (၃း၀၀) နာရီတြင္ေရြးေကာ္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဆရာေတာ္မ်ားသီးသန္႔M.S.M.O
ရုံးခန္းတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကိုေဆြးေႏြး တိုင္ပင္ၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။

၃။ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႔ ၊မဟာခ်ိဳင္နယ္ေျမ ခဲလိွဳင္ရပ္ရွိ ျမန္မာျပည္သားဒကာ/ဒကာမမ်ားမွ
ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားရဟန္းေတာ္မ်ားအတြက္ ပညာေရးရန္ပံုေငြ အထူးတရားပြဲျပဳလုပ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ျပီး၊ ၄င္းတရားပြဲ၌
မဟာခ်ဳဳလာေလာင္ကြန္းတကၠသိုလ္ၾကီးတြင္ ပညာသင္ၾကားေနေသာ စတုတၳနွစ္ေက်ာင္းသား
ဆရာေတာ္ဦးေတဇဓမၼ (B.A Final Year) မွတရားေရေအးအၿမိဳက္ေဆး တိုက္ေက်ြးေပးရန္ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ဆရာေတာ္မ်ားမွတာဝန္ေပးအပ္ခဲ႔ပါသည္။

၄။ မဟာခ်ိဳင္ ခဲလိွဳင္ရွိျမန္မာျပည္သားမ်ားက ျမန္္မာေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔ၾကီး၏
ၾသဝါဒါစရိယဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္႔
သီတဂူဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးနင့္ေရႊညဝါဆရာေတာ္ၾကီး(၂)ပါးအနက္ တပါးပါးကို တရားခ်ီးၿမွင့္ေပးရန္ ေလွ်ာက္ထားလာသၿဖင့္
M.S.M.O အဖြဲ႔မွပင့္ေလွ်ာက္ေပးရန္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကပါသည္။

၅။ ဗုဒၶသာသနံ ၃ၾကိမ္ရြတ္ဆို၍ (၁၉-၂-၂၀၁၂ ) တနဂၤေႏြေန႔ ဗဟိုေကာာ္မတီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တို႔စည္းေဝးပြဲကိုေအာင္ျမင္စြာျပဳလုပ္ခဲ႔ၾကပါသည္။

ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ပုံစံ


ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သုိ႔ ေရြးေကာက္ခံ သံဃာေတာ္မ်ားမွ မိမိတုိ႔၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ကို ေအာက္ပါ ပုံစံအတုိ္င္း ေပးပို႔ပါရန္


() ဘြဲ ့ေတာ္= -အရွင္.............( အတန္း.....၊ ပညာသင္နွစ္)
() သက္ေတာ္=...........ႏွစ္
(၃) သိကၡာေတာ္=........... ဝါ
() အိုင္တီနံပါတ္=........................
() ေမြးရပ္ဇာတိ = ျပည္နယ္/တိုုင္း ၊ ျမိဳ႕
() ေမြးသကၠရာဇ္=...............................
() ပညာဆည္းပူးခဲ့ေသာ ေက်ာင္းတိုက္မ်ား=.............................................
(၈) အျမင့္ဆုံးေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ စာေမးပြဲမ်ား= .............................................
(၉) လက္ရွိပညာဆည္းပူးေနေသာ တကၠသိုလ္= ..........................................

အသိေပးေလွ်ာက္ထားျခင္း

elec

M.S.M.O အဖြဲ႔၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ား

Rules and Regulations of Final Eddition

Friday, February 17, 2012

အသိေပးေလွ်ာက္ထားျခင္း

MSMO ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္သံဃာေတာ္မ်ားနွင့္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ေရြးခ်ယ္ထားေသာ
ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သံဃာေတာ္အရွင္သူျမတ္တုိ႔ဘုရား၊
၁၉၊ ၂၊ ၂၀၁၂ (တနဂၤေႏြေန႔) ညေန ၄ နာရီခြဲအခ်ိန္တြင္ ဖလန္ေဆာင္ေက်ာင္းသားရုံးခန္း
တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲနွင့္ပတ္သတ္၍ အစည္းအေ၀းရွိပါသည္ဘုရား၊ သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ အစည္းအေ၀း
ကုိမျဖစ္မေနတက္ေရာက္ေပးပါရန္ သက္ဆုိင္ရာတာ၀န္ရွိ သံဃာေတာ္မ်ားကုိ အသိေပး
ပန္းၾကားေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္ဘုရား။

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကုိ ေၾကာ္ျငာျခင္း

MSMO ေက်ာင္းသားအဖြဲ႔၏နွစ္စဥ္ျပဳလုပ္ေနက်ျဖစ္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲနွင့္ပတ္သတ္၍
တရားမွ်တျပီးသန္႔ရွင္းေသာေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ေစရန္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြင္းေလ့လာ
ေစာင့္ၾကည့္မည့္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အတြက္ ေအာက္ပါပုဂၢဳိလ္မ်ားအား ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္
သံဃာေတာ္မ်ားမွေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္လုိ္က္ပါသည္။
၁။ ဦးသု၀ဏၰ (မဟာမကု)
၂။ ဦးအာစိဏၰ(မဟာမကု)
၃။ ဦးကုေ၀ရ (B.A) မဟာခ်ဴလာ
၄။ ဦးပညာသာရေဗာဓိ (M.A 2nd) မဟာခ်ဴလာ
၅။ ဦးက၀ိႏၵ (M.A 2nd) မဟာခ်ဴလာ
၆။ ဦး၀ိသုဒၶ (M.A 2nd) မဟာခ်ဴလာ
၇။ ဦးေထရာ၀ံသ (ဟတ္ယုိင္)

Sunday, February 12, 2012

သံဃာေတာ္အားလုံးအား ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္ဘုရား

ယခု၀ဘ္ဆုိက္သည္ 10-Apr-2012 ရက္ေန႔တြင္ သက္တမ္းကုန္ဆုံးမည္ ျဖစ္ၿပီး godaddy.com မွ ၀ယ္ယူထားသည့္ domain name ျဖစ္ပါသည္။ မူလစတင္ ၀ယ္ယူခဲ့သည့္ account သည္ informgroup1@gmail.com အမည္ျဖင့္ ၀ယ္ယူခဲ့သည္ မဟုတ္ျခင္းႏွင့္ ထပ္မံသက္တမ္းတုိးရန္အတြက္ godaddy.com သုိ႔၀င္ေရာက္ရန္ မူလ၀ယ္ယူခဲ့သည့္ account မရွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ယခု ၀ဘ္ဆုိက္အသစ္တစ္ခုထပ္မံ ၀ယ္ယူလုိက္ရပါသည္။ ယခု၀ယ္ယူထားသည့္ ၀ဘ္ဆုိက္အမည္အား ျပင္ဆင္မႈ႕ျပဳၿပီးသြားသည္ႏွင့္ ယခု၀ဘ္ဆုိက္တြင္ အသိေပးေၾကျငာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခင္တင္ထားသည့္ တရားဓမၼ အေၾကာင္းမ်ား၊ အေတြ႔အႀကံဳမ်ား ႏွင့္ ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ မွတ္သားသင့္သည့္ ပုိ႔စ္မ်ားကုိ မူလလက္ရာ/ရက္စြဲအတုိင္း ထားရွိၿပီး ဂ႑အလုိက္ တပည့္ေတာ္ ခြဲထားမည္ျဖစ္ပါသည္ ဘုရား.

ထို႔အျပင္ နည္းပညာပုိင္းအေနျဖင့္ ေလ့လာႏုိင္ေစရန္အတြက္ တပည့္ေတာ္မွ ပုိ႔စ္မ်ား အခ်ိန္အားသေလွ်ာက္ တင္သြားေပးမည့္အျပင္ ယခုျပဳလုပ္သည့္ ၀ဘ္ဆုိက္အသစ္အား တစ္ပတ္(သုိ႔)ႏွစ္ပတ္အတြင္း အၿပီးသတ္ႏုိင္ေစရန္ အျမန္ဆုံး စီစဥ္ သြားမည္ျဖစ္ပါသည္ဘုရား။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာျပည္ရွိ ထင္ရွားသည့္ တရားဓမၼမ်ားအား နာယူႏုိင္ေစရန္အတြက္ တရားေခြမ်ားအား player ျဖင့္တင္သြားမည့္အျပင္ Dowload လုပ္ခ်င္သည့္သူမ်ားအေနျဖင့္ လြယ္ကူေစရန္ Download link မ်ားကုိပါ ထည့္သြင္းေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းအျပင္ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား ေဟာၾကားထားသည့္ video ဖုိင္မ်ားရွိပါကလည္း video ျဖင့္ ၾကည့္ရႈ႕ႏုိင္ေစရန္အတြက္ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ website အသစ္တြင္ လုိအပ္သည့္ ဒီဇုိင္းမ်ားရွိပါကလည္း အၾကံေပးႏုိင္ပါသည္ဘုရား. ယခုတပည့္ေတာ္ ေရးသားလုိက္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ အရွင္ဘုရားမ်ား သိေစရန္သာ တင္လုိက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး မၾကာခင္ ဖ်က္ပစ္မည္ ျဖစ္ပါသည္ဘုရား။ ယခု၀ဘ္ဆုိက္အသစ္အား ထိုင္းႏုိင္ငံရွိ သံဃာေတာ္မ်ားဖြဲ႕ စည္းထားသည့္ MSMO အဖြဲ႕၏ကုိယ္စားျပဳ website သည္ ေကာင္းမြန္သည့္ ဘာသာေရး၊ တရားဓမၼ၀ဘ္ဆုိက္တစ္ခု ျဖစ္ေစရန္ ႏွင့္ ၀ဘ္ဆုိက္တြင္ သံဃာေတာ္မ်ား ၀င္ေရာက္ေရးသားႏုိင္ေစရန္ အတြက္ နည္းလမ္းႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ ျပဳလုပ္ရွင္းျပထားမည္ျဖစ္ပါသည္။

(၁) email ျဖင့္ ပုိ႔ၿပီး ပုိ႔စ္တင္ျခင္း
(၂) permission ျဖင့္ ၀င္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ျခင္း

စသည့္ႏွစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္ဘုရား။ ၀ဘ္ဆုိက္အသစ္သည္ account အသစ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္သည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ account အသစ္၏ User name ႏွင့္ password အား ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရွိဆရာေတာ္ထံ ၀ဘ္ဆုိက္ၿပီးသည္ႏွင့္ အပ္ႏွံမည္ ျဖစ္ပါသည္ဘုရား. ၀ဘ္ဆုိက္အသစ္ျပဳလုပ္ထားသည့္ account အသစ္အား လုံျခံဳေရးအရ ေမးမသုံးရန္ႏွင့္ Chatting မသုံးရန္လုိအပ္ပါသည္။ ၀ဘ္ဆုိက္အသုံးျပဳနည္းႏွင့္ ပုိ႔စ္တင္နည္းမ်ားကုိ tutorial video ဖုိင္မ်ားျဖင့္ အသံေကာ ရွင္းလင္းခ်က္ကုိပါ ရွင္းျပမည္ျဖစ္ၿပီး. ၀ဘ္ဆုိက္တြင္ အသုံးျပဳမည့္ music player ႏွင့္အသုံးျပဳရမည့္ code မ်ားကုိလည္း တစ္ခါတည္း ေလ့လာႏုိင္ေစရန္ တင္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ တပည့္ေတာ္ဖက္မွ MSMO အဖြဲ႕ရည္ရွည္တည္တံ့ၿပီး ၀ဘ္ဆုိက္အား ေနာက္တာ၀န္ရွိသူမ်ားထံ အဆင့္ဆင့္လက္ဆင့္ကမ္းသြားႏုိင္ေစရန္ႏွင့္ MSMO ကုိယ္စားျပဳ၀ဘ္ဆုိက္အား လုိအပ္သလုိ သက္တမ္းတုိးႏုိင္ေစရန္လည္း အေရးႀကီးပါသည္။ ၀ဘ္ဆိုက္ေရးသားမႈ႕သည္ အဓိကက်သည္ျဖစ္ေသာ္လည္း တကယ္အေရးႀကီးသည္မွာ ၀ဘ္ဆုိက္အသက္ဆက္ႏုိင္ေစရန္ၿဖစ္ပါသည္။

အင္တာနက္တြင္ MSMO အဖြဲ႕ ရည္ရွည္တည္တံ့ေနေစရန္ႏွင့္ ဒါကာ၊ ဒါကာမမ်ားအားလုံး လာေရာက္ဖတ္ရႈ႕ေလ့လာႏုိင္ေစရန္ ဂ႑အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ စီစဥ္ထားပါသည္။ လုိအပ္ခ်က္မ်ားရွိပါက ၀င္ေရာက္ အၾကံေပးႏုိင္ပါသည္။

MSMO အဖြဲ႕ႀကီး ရည္ရွည္တည္တံ့ၿပီး အင္တာနက္မွတဆင့္ ေက်ာ္ၾကားႏုိင္ေစရန္ဆႏၵျပဳဆုေတာင္းလွ်က္
ညီေနမင္း
nyinaymin.org@gmail.com

အသိေပးေလွ်ာက္ထားျခင္း (ညီေနမင္း)

ယခု၀ဘ္ဆုိက္အား ၀င္ေရာက္ေရးသားေနသည့္ အရွင္သူျမတ္မ်ားတပည့္ေတာ္မွ ေလွ်ာက္ထားလုိသည္မွာ တပည့္ေတာ္ ယခု၀ဘ္ဆုိက္အား ျပဳျပင္ေနဆဲကာလျဖစ္သည့္အတြက္ password အား ေျပာင္းလဲျခင္းမျပဳရန္ႏွင့္ ပုိ႔စ္မ်ား(သုိ႔)သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား တင္သည့္အခါတြင္ စာေရးသားပုံေရးသားနည္းႏွင့္ ပုိ႔စ္တင္ပုံ တင္နည္းမ်ားကုိ ယခု၀ဘ္ဆုိက္တြင္ movie ျဖင့္ ရွင္းျပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ၄င္းဗြီဒီယုိဖုိင္ထဲတြင္ ရွိသည့္အတုိင္း ေရးသားသြားၾကပါရန္ အေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္ဘုရား. တပည့္ေတာ္အေနျဖင့္ စတင္ေရးသားသည့္ ရက္မွအစျပဳၿပီး ယခုေန႔ရက္အထိ ေရးသားထားသည့္ ေရးသားခ်က္မ်ားအားလုံးအား ပုံစံတက်ျဖစ္ေစရန္ စတင္ၿပီးျပဳျပင္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသျဖင့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ စနစ္တက်ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ html coding မ်ားကုိ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ႏွင့္မွ် မျပဳျပင္ပါရန္ အသိေပးအပ္ပါသည္ ဘုရား. အေရးႀကီးသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွ လႊဲၿပီး တပည့္ေတာ္ရွင္းျပသည့္ video ျဖင့္ ပုိ႔စ္တင္နည္း အသုံးျပဳနည္းမ်ားကုိ တင္ေပးၿပီး နားလည္သည္အထိ ၾကည့္႐ွဳ႕ၿပီးမွသာ ပုိ႔စ္ေရးၾကရန္လည္း အသိေပးအပ္ပါသည္ ဘုရား. သုိ႔မွသာ စနစ္က်သည့္ ၀ဘ္ဆုိက္တစ္ခု ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္ပါသည္ဘုရား. လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သိလုိသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိလည္း ေဆြးေႏြး ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္ဘုရား.

ညီေနမင္း(နည္းပညာ)
nyinaymin.org@gmail.com
http://www.nyinaymin.org

Wednesday, February 8, 2012

အသိေပးေလွ်ာက္ထားျခင္း

ေက်ာင္းသားအဖြဲ႔၏နွစ္စဥ္နွစ္တုိင္းျပဳလုပ္ေနက်ျဖစ္ေသာေရြးေကာက္ပြဲနွင့္ပတ္သတ္၍
ေရြးေကာက္ပြဲအတြင္း ၾကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္မည့္ အဖြဲ႔၀င္သံဃာ (၇)ပါးေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ
ေကာ္မရွင္တစ္ဖြဲ႔ကုိေရြးခ်ယ္ထားျပီျဖစ္ပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲရက္ကုိေတာ့ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား
၁၁-၂-၂၀၁၂ စေနေန႔ျပဳလုပ္မည့္အစည္းအေ၀းျပီးမွထပ္မံအသိေပးပါမည္။
ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္နွင့္ပတ္သတ္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ စေနေန႔အစည္းအေ၀း
ျပီးမွ အေသးစိတ္တင္ျပေပးပါမည္။

Tuesday, February 7, 2012

MSMO ေက်ာင္းသားမ်ားအားလုံးကုိအသိေပးေလွ်ာက္ထားျခင္း

MSMO အဖြဲ႔၀င္သံဃာေတာ္မ်ားဘုရား။

ယခုေလာေလာဆယ္ MSMO၏Website ကုိျပန္လည္ျပဳျပင္ေနပါသျဖင့္ လုိအပ္သည့္
အေရးၾကီးသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ တင္ေပးျခင္း၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္လည္း
လုိအပ္သည့္သတင္းအခ်က္အမ်ားကုိ အခ်ိန္မီတင္ေပးျခင္း၊ အသိေပးျခင္းမ်ားကုိ Website
တြင္ အခ်ိန္နွင့္တေျပးညီမတင္ေပးနုိင္ပါေသးသျဖင့္ သည္းခံခြင့္လြတ္ျပီး နားလည္ေပးၾကပါရန္
ေမတၱာရပ္ခံ အသိေပးေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္ဘုရား။
Myanmar Student Monks Organization in Thailand. Powered by Blogger.